08 Gor 2016

Dydd Sadwrn 16 Gorffennaf 2016

Mae’r ganolfan blismona ar gyfer Tîm Plismona Caerfyrddin Wledig wedi symud i Orsaf Heddlu Hendy-gwyn ar Daf.

Ar 16 Gorffennaf, byddwn ni’n agor drysau’r orsaf ac yn gwahodd preswylwyr, busnesau a rhanddeiliaid i siarad â’r tîm am y ffordd y mae plismona’n esblygu. Byddwn ni hefyd yn gofyn iddynt weithio gyda ni o ran llunio plismona lleol ar gyfer y dyfodol.

 

Beth:       DIGWYDDIAD DRYSAU AGORED

                Cyfle i breswylwyr sgwrsio â’r Tîm Plismona Bro er mwyn dysgu mwy am blismona lleol a chwarae eu rhan o ran llunio plismona ar gyfer y dyfodol. Bydd ymgynghoriad ar gyfer y lleoliadau sydd orau ganddynt ar gyfer yr Orsaf Heddlu Symudol (a fydd i’w gweld tu allan i’r orsaf), a cheisir syniadau ar gyfer mannau cyfarfod yn y gymuned. Hefyd, bydd cyfle i weld y dechnoleg sydd bellach ar gael i swyddogion yn dilyn cyflwyno dyfeisiau llaw newydd, gwell.

Ble:          Gorsaf Heddlu Hendy-gwyn ar Daf, Stryd y Santes Fair, Hendy-gwyn ar Daf, SA35 0PY.

Pryd:      Rhwng hanner dydd a 4 o’r gloch brynhawn ddydd Sadwrn 16 Gorffennaf 2016.

 

Dywedodd yr Uwch-arolygydd Claire Parmenter, arweinydd yr heddlu ar gyfer Sir Gaerfyrddin:

“Mae hyn yn ymwneud â sicrhau’r defnydd gorau o arian cyhoeddus. Canolfannau ar gyfer ein swyddogion yw’n gorsafoedd yn awr, yn hytrach nag adeiladau maent yn gaeth iddynt.”

“Rydyn ni’n annog timoedd plismona i dreulio amser o fewn y cymunedau maen nhw’n eu gwasanaethu, ac o ystyried y dechnoleg sydd ar gael iddynt yn awr, does dim llawer o angen i swyddogion a SCCH ddychwelyd i orsaf drwy gydol eu sifft. Mae’r switsfyrddau, systemau a gwaith papur a oedd unwaith yn gysylltiedig â phlismona bellach ar gael yng nghledrau’n dwylo.”

“Rydyn ni o hyd yn edrych am ffyrdd newydd ac arloesol ar gyfer ymgysylltu â’n cymunedau, ac rydyn ni’n gobeithio y bydd preswylwyr yn dod atom â’u hawgrymiadau eu hunain ar gyfer mannau cyfarfod a lleoliadau ar gyfer yr Orsaf Heddlu Symudol. Rydyn ni hefyd yn awyddus i glywed gan fusnesau sy’n hapus i ni gynnal cymhorthfa gymunedol yn eu safleoedd.”

Yn ogystal, cynhelir cymorthfeydd cymunedol, lle y gall y cyhoedd a’r heddlu gwrdd, yn Y Gât, Heol Pentre, Sanclêr.

 

Un ffordd yn unig o ymgysylltu â Heddlu Dyfed-Powys yw cwrdd â’n timoedd plismona wyneb yn wyneb. Gellir cysylltu â’r gwasanaeth alw 101 hefyd, sef rhif difrys yr heddlu, yn ogystal â 999 mewn argyfwng. Hefyd, gall y rhai sydd eisiau trefnu cyfarfod, cyflwyno gwybodaeth nad oes brys yn ei chylch, neu geisio cyngor, e-bostio’r tîm ar CarmarthenRuralNPT@dyfed-powys.pnn.police.uk (Cewch hyd i’r cyfeiriadau e-bost ar gyfer yr holl Dimoedd Plismona Bro ar www.dyfed-powys.police.uk).

Cyhoeddodd Christopher Salmon, Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu, y penderfyniad i symud o Orsaf Heddlu Sanclêr i Hendy-gwyn ar Daf, ym mis Ionawr. Amcangyfrifwyd y byddai cost o oddeutu £100,000 ar gyfer adnewyddu Gorsaf Heddlu Sanclêr, a oedd yn golygu y byddai symud i’r orsaf yn Hendy-gwyn ar Daf, a oedd ar gau ar y pryd, yn ddefnydd gwell o arian cyhoeddus. Caewyd Gorsaf Heddlu Hendy-gwyn ar Daf ar 30 Ebrill 2012. Amcangyfrifir mai’r gost o ail agor yr orsaf yw £15,000.

 

Dywedodd Dafydd Llywelyn, Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu:

“Mae’n newyddion da iawn bod gan drigolion Hendy-gwyn ar Daf a Sanclêr ganolfannau heddlu proffesiynol, modern wrth galon eu cymunedau. Mae hyn yn gam cadarnhaol a fydd yn helpu Heddlu Dyfed-Powys i gyflwyno gwasanaeth effeithiol ac effeithlon ar gyfer preswylwyr lleol. Edrychaf ymlaen at weithio gyda’r gymuned – a gwrnado arnynt – dros y pedair blynedd nesaf.”