17 Ebr 2014

Mae Tîm Plismona Bro Hwlffordd wedi ymgysylltu â thrwyddedigion yn nhref Hwlffordd a Swyddogion Trwyddedu Cyngor Sir Penfro er mwyn ail-lansio’r cynllun Bihafio neu Cewch Eich Banio yn nhref Hwlffordd. Mae gweithredwyr a rheolwyr tafarn erioed wedi medru gwrthod mynediad i bobl problemus, ond mae Bihafio neu Cewch Eich Banio (BOBB) yn gynllun lle y gall trwyddedigion weithio mewn partneriaeth â’r heddlu er mwyn gwneud y broses yn fwy effeithiol. Gall gwaharddiad amrywio o fis i ddeuddeg mis, ac os yw unigolyn sydd wedi’i wahardd  yn ceisio mynd mewn i eiddo trwyddedig sy’n rhan o’r cynllun, byddant yn cael eu cyfeirio nôl at aelodau BOBB a bydd cyfnod y gwaharddiad yn cael ei estyn. 

Dywedodd y Rhingyll Catrin Thomas o Dîm Plismona Bro Hwlffordd: “Mae BOBB yn arf effeithiol ar gyfer atal, lleihau a mynd i’r afael â throseddau’n gysylltiedig ag alcohol o fewn y dref. Os oes unrhyw un yn cael ei arestio am drosedd o drais, anhrefn neu ymddygiad gwrthgymdeithasol o fewn eiddo trwyddedig, bydd yn cael ei wahardd o’r eiddo trwyddedig hwnnw, a phob eiddo arall sy’n arddangos y poster ‘Bihafio neu Cewch Eich Banio’ yng nghanol tref Hwlffordd a’r ardal gyfagos. Mae’r neges yn syml – Bihafio neu Cewch Eich Banio! Yn ogystal, os oes rhywun yn niwsans parhaus i drwyddedai ond nid yw ei ymddygiad yn haeddu arést, gall trwyddedigion hefyd argymell ei wahardd o bob eiddo trwyddedig.”    

Ychwanegodd y Rhingyll Thomas: “Mae BOBB yn gweithio. Nid yw’n anghyffredin gweld pobl yn poeni mwy am fynd mewn i dafarn gyda’u ffrindiau na chael eu harestio. Ni fydd trwyddedigion yn dioddef ymddygiad gwrthgymdeithasol yn eu heiddo ac mae BOBB yn cadw’r fath bobl allan, gan ei wneud yn fwy diogel a phleserus ar gyfer pawb arall.”