05 Chw 2018

Heb wneud Adduned Blwyddyn Newydd eto? Ydych chi eisiau gwneud rhywbeth gwahanol?

Mae nifer ohonom ni wedi gwneud addewidion ar gyfer y flwyddyn newydd a fydd yn ein gwneud ni’n well pobl, er enghraifft - yfed llai, gwneud mwy o ymarfer corff, colli pwysau, dechrau diddordeb neu hobi newydd, mae’r rhestr yn parhau ond gall fod yn anodd penderfynu beth i’w wneud.

Eleni, mae Heddlu Dyfed-Powys a Swyddfa’r Comisiynydd Heddlu a Throseddu (SCHTh) yn eich gwahodd chi i wneud rhywbeth gwahanol. Mae’r Heddlu’n chwilio am aelodau o’r cyhoedd i wirfoddoli ar gyfer y Grŵp Ymgynghorol Annibynnol (GYA/IAG) sy’n cyflawni rôl werthfawr fel cyfaill beirniadol i wasanaeth yr Heddlu a Swyddfa’r Comisiynydd Heddlu a Throseddu.

Meddai’r Prif Gwnstabl Cynorthwyol, Claire Parmenter

“Fel aelod o’r Grŵp Ymgynghorol Annibynnol byddwch yn cynnig beirniadaeth gynorthwyol ac adeiladol i ni, gan ein helpu ni i adeiladu a datblygu mewnwelediad i anghenion a dymuniadau cymunedau amrywiol o fewn Dyfed-Powys.

“Mae hwn yn gyfle i chi herio’r ffordd rydyn ni’n meddwl a rhannu eich barn ynghylch sut rydyn ni’n gweithio, er mwyn sicrhau bod ein gwaith yn cyflawni gofynion aelodau ein holl gymunedau.

Dywedodd Dafydd Llywelyn, Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu:

“Rydyn ni’n chwilio am unigolion sy’n annibynnol o’r heddlu ac sy’n barod i roi amser, egni ac ymrwymiad i fynychu cyfarfodydd rheolaidd; pobl sydd wedi ymrwymo i wneud gwahaniaeth i’r ffordd y mae gwasanaethau plismona’n cael eu cyflwyno i’n cymunedau amrywiol.”

Pwy all ymgeisio?  Mae aelodaeth yn agored i breswylwyr sy’n byw yn ardal Dyfed-Powys ac sy’n fras gynrychioli’r cymunedau amrywiol yr ydym yn eu gwasanaethu o ran oedran, anabledd, rhyw, hunaniaeth o ran rhywedd, hil, crefydd neu gred a chyfeiriadedd rhywiol. Does dim angen unrhyw gymwysterau na phrofiad arnoch chi, dim ond y parodrwydd i gael llais yn eich cymuned.

Prif ddyletswyddau: Bydd aelodau’r Grŵp Ymgynghorol Annibynnol yn ystyried materion lleol gan gynnwys digwyddiadau difrifol, arfer a chynllunio gweithredol ac effaith lleol penderfyniadau ynghylch polisi a gweithdrefnau’r Heddlu.

Amserau cyfarfodydd: Cynhelir cyfarfodydd pedair gwaith y flwyddyn, fel arfer ym Mhencadlys yr Heddlu yn Llangynnwr, Caerfyrddin. Allwn ni ddim talu am eich amser, ond gallwn dalu eich costau teithio.

Ychwanegodd y Prif Gwnstabl Cynorthwyol, Claire Parmenter

"Byddwn i wir yn hoffi annog pobl i roi eu henwau ymlaen a gweithio gyda ni i gadw Dyfed-Powys yn ardal ddiogel i weithio, byw a magu teuluoedd.”

Swnio’n ddiddorol? Gwnewch gais nawr

Lawrlwythwch becyn heddiw ar https://www.dyfed-powys.police.uk/cy/amdanom-ni/pwy-ydym-ni/adrannau/cydraddoldeb-ac-amrywiaeth/grwp-ymgynghorol-annibynnol/

Os hoffech gymorth i lenwi’r ffurflen ymgeisio neu os ydych angen mwy o wybodaeth cysylltwch â’r Tîm Amrywiaeth ar 01267 226497 neu anfonwch e-bost at  equalityanddiversity@dyfed-powys.pnn.police.uk

 

Diwedd

05.02.18