14 Rhag 2018

Mae digwyddiad elusennol a gyd-drefnwyd gan grŵp o swyddogion a staff o Heddlu Dyfed-Powys ac aelodau o’r gymuned, eleni wedi llwyddo i godi bron £20,000 ar gyfer achosion ac elusennau sy’n gweithio i drosglwyddo cymunedau diogelach a mwy dymunol ar draws y Bannau a thu hwnt.

Yn yr Her WAAT4 yr haf hwn daeth y nifer fwyaf erioed o dimau i gystadlu mewn digwyddiad llywio 20km neu 40km, i fyny a dros Pen-y-Fan, ac yn y digwyddiad cyflwyno elusennol diweddar roedd ymdeimlad cryf o weithio fel tîm a rhoi.

Roedd y rhai a dderbyniodd yr arian a godwyd eleni’n cynnwys Tîm Achub Mynydd Aberhonddu, a ddisgrifiodd y rhodd WAAT4 fel “rhan hanfodol o’u cefnogaeth”.

Y derbynwyr eraill oedd Cymdeithas Parc Bannau Brycheiniog; yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol – sy’n gyfrifol am gynnal nifer o filltiroedd o lwybrau troed ar ac o amgylch Pen-y-Fan a’r bannau ehangach; Safer Dyfed-Powys Diogelach – elusen gymunedol y Comisiynydd Heddlu a Throseddu; Gwobr Dug Caeredin a Chadetiaid Heddlu Dyfed-Powys.

Wrth siarad yn y noson gyflwyno elusennol, meddai’r Uwcharolygydd Jon Cummins, Comander Rhanbarthol Powys:

“Yn 2009, gofynnodd Heddlu Dyfed-Powys i bob rhanbarth godi arian ar gyfer elusen. Daeth y criw ym Mhowys i fyny â’r syniad o wneud y gorau o’r hyn oedd ar eu stepen drws, ac felly dechreuodd stori’r WAAT4.

“Bron ddegawd ers y digwyddiad cyntaf, y mae’r tîm trefnu, ynghyd â’r niferoedd mawr o bobl sy’n cymryd rhan yn y digwyddiad, wedi codi bron chwarter miliwn o bunau ar gyfer cymunedau agored i niwed a sefydliadau elusennol.

“Hoffwn ddiolch i bawb sydd wedi cymryd rhan yn y digwyddiad hwn dros y deng mlynedd diwethaf, ac yn arbennig y rhai hynny sy’n gweithio mor galed i sicrhau ei fod yn digwydd. Nid yw hyn yn rhan o’u swydd yn ystod y dydd – maent yn ei wneud gan eu bod yn gweld yr effaith y mae’n ei gael.”

Mae cynlluniau eisoes ar droed ar gyfer Her WAAT4 2019 ac mae cofrestru wedi dechrau os hoffech chi gymryd rhan - Dydd Sadwrn, 15fed Mehefin 2019.

Meddai Jane Joseph, un o brif gyd-drefnwyr yr her:

“Mae’r Her WAAT4 yn llawer mwy na’r digwyddiad llywio ei hun. Mae’n ddathliad - bron yn ŵyl mewn cae. Mae’r awyrgylch yn drydanol ac yn y flwyddyn sy’n dod rydyn ni’n gweithio i gynnwys mwy o weithgareddau ar gyfer y teulu cyfan.”

Os yw’r her yn galw arnoch chi, ewch at http://www.waat4.co.uk/ i gofrestru.