23 Awst 2017

Mae gwasanaeth ar gyfer helpu tystion a dioddefwyr trosedd yn chwilio am wirfoddolwyr.

Gwasanaeth a gomisiynir gan Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddu yw Goleudy. Mae’n rhoi’r cymorth sydd angen arnynt i bobl sydd wedi’u heffeithio gan drosedd i ddod dros eu profiad, a does dim gwahaniaeth pa un ai a ydynt wedi hysbysu’r heddlu am y drosedd ai peidio. 

Mae’n dibynnu ar wirfoddolwyr i ddarparu cynllun cymorth wedi’i deilwra i dystion a dioddefwyr trosedd ac mae’r gwasanaeth yn galw’n daer am fwy o gymorth. Yn arbennig, mae Goleudy’n chwilio am Wirfoddolwyr Cymorth Dioddefwyr Cymunedol i roi cefnogaeth gwrando cyfrinachol a chymorth ymarferol i helpu tystion a dioddefwyr trosedd. 

Dywedodd Nichola Rance, rheolwr Goleudy: “Mae ein gwasanaeth yn dibynnu’n eithaf trwm ar wirfoddolwyr, ac ar hyn o bryd, mae ein niferoedd yn isel iawn. Mae hyn yn golygu ei bod hi’n bosibl nad yw tystion a dioddefwyr trosedd yn cael y cymorth yr hoffent gael. Pe baen ni’n medru rhoi hwb sylweddol i nifer ein gwirfoddolwyr, byddai modd i ni roi pobl ar y ffordd i wella yn gynt o lawer.

“Mae rôl Gwirfoddolwr Cymorth Dioddefwyr Cymunedol yn gyfle diddorol a gwerth chweil i unrhyw un sy’n hoffi’r syniad o helpu pobl i ddod dros cyfnod anodd. Mae’n rhaid i chi fod yn 18 oed neu hŷn a byddai angen i chi dderbyn hyfforddiant arbenigol a chael archwiliad cefndir cyn cychwyn ar y rôl. Anogaf bobl yn gryf i gysylltu os ydynt eisiau gwybod mwy am y cyfle hwn.”

Mae’r rôl yn ymwneud â chysylltu â phobl sydd wedi dioddef trosedd, naill ai dros y ffôn neu yng nghartref y dioddefydd, gan gyfathrebu ffordd sy’n briodol ar gyfer y person sy’n cael ei gefnogi, ac esbonio’n glir y cymorth y gall Goleudy gynnig i roi’r grym i ddioddefwyr ddod dros effeithiau emosiynol, seicolegol ac ymarferol trosedd.

Mae Goleudy’n cynnig cymorth i ddioddefwyr a thystion yn Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, Powys a Sir Benfro. Nid oes rhaid bod yr heddlu wedi cael gwybod am y drosedd cyn cael mynediad at y cymorth sydd ar gael. Yn wir, un o rolau Goleudy yw siarad â phobl am eu dewisiadau os nad ydynt wedi rhoi gwybod i’r heddlu am y drosedd, siarad â nhw am yr hyn ddigwyddodd, a’u teimladau am y digwyddiad.

Mae Goleudy’n anelu i ddarparu safon gofal uchel ar gyfer dioddefwyr a thystion yn y system cyfiawnder troseddol. Am ragor o wybodaeth ynghylch Goleudy, galwch heibio i www.goleudyvictimandwitnessservice.org.uk.

Am ragor o wybodaeth ynghylch gwirfoddol i Goleudy, galwch heibio i volunteers@dyfed-powys.pnn.police.uk neu galwch 01267 226463.