23 Rhag 2015

Anogir y bobl fydd yn heidio i Barc y Scarlets ar Ŵyl San Steffan er mwyn gwylio'r gêm fawr flynyddol yn erbyn y Gweilch i barcio mewn modd diogel.

Mae'r Cyngor, yr Heddlu, a thîm rheoli'r Scarlets yn cydweithio er mwyn sicrhau bod y trefniadau'n hwylus ar gyfer y gêm Nadolig draddodiadol yn y stadiwm ysblennydd sydd â lle i 14,870 o bobl.

Y disgwyl yw y bydd yr holl docynnau'n cael eu gwerthu, a chynghorir y cefnogwyr i ddefnyddio'r meysydd parcio swyddogol neu'r cyfleuster Parcio a Theithio gan y bydd mwy o safleoedd ar gael eleni.

Bydd y gilfan ar yr A484 ynghau a chymerir camau gorfodi yn erbyn unrhyw bobl sy'n parcio'n anghyfreithlon ar yr ymylon glas neu ar y ffordd at waith Tata Steel.

Yn ogystal rydym wedi cael cwynion yn y gorffennol gan drigolion Heol Maes ar Ddafen ac ystâd Cefn Caeau, y tu cefn i'r stadiwm, fod pobl yn parcio eu ceir mewn modd peryglus yn y mannau hynny pan fo gemau mawr yn cael eu cynnal, gan beri anawsterau mawr ar y cyffyrdd a'r tu allan i gartrefi pobl. Felly gofynnir i selogion y bêl hirgron fod yn ystyriol.

Bydd swyddogion yr Uned Plismona Ffyrdd a'r Tîm Plismona Bro yn cydweithio'n agos â Swyddogion Gorfodi Sifil y Cyngor cyn y gic gyntaf am 2.05pm. Y rhybudd pendant yw y bydd unrhyw un sydd yn parcio'n anghyfreithlon yn cael dirwy.

Dywedodd y Cynghorydd Hazel Evans, yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros Drafnidiaeth: "Yr anogaeth i bobl yw defnyddio'r meysydd parcio swyddogol a'r cyfleuster parcio a theithio ynghyd â'r ddarpariaeth trafnidiaeth gyhoeddus, gan y bydd bysiau ar gael o'r orsaf reilffordd a mannau codi eraill.

"Yn y gorffennol mae pobl wedi parcio eu cerbydau yn y gilfan ac ar hyd yr ymylon glas ar y brif ffordd A484 rhwng Llanelli a Chasllwchwr yn union gyferbyn â'r stadiwm. Mae hyn yn beryglus iawn i'r bobl wrth iddyn nhw gamu o'u cerbydau a chroesi'r ffordd brysur lle mae'r terfyn cyflymder cenedlaethol mewn grym. Bydd y gilfan ynghau ar ddiwrnod y gêm er mwyn atal pobl rhag parcio yno ac er mwyn eu hannog, gobeithio, i beidio â gadael eu cerbydau ar hyd ymylon y ffordd ychwaith. Yn ogystal rydym yn annog pobl i beidio â pharcio ar hyd y ffordd at waith Tata Steel, lle mae llinellau melyn dwbl, nac yn yr ardaloedd preswyl cyfagos.

"Nid ydym am ddirwyo pobl ond bydd ein swyddogion gorfodi sifil ynghyd â'r heddlu ar ddyletswydd yn y cyffiniau."

Dywedodd Dave Healey, Rheolwr y Stadiwm: "Rydym yn cefnogi'r camau y mae'r Cyngor a'r Heddlu yn eu cymryd er mwyn sicrhau bod y cyhoedd yn ddiogel.

"Gofynnwn i'r cefnogwyr barcio mewn modd cyfrifol. Mae ein cymdogion wedi cael trafferthion yn y gorffennol drwy fod pobl yn parcio y tu allan i'w tai gan olygu bod y trigolion yn methu symud eu ceir. Ond yn bwysicaf oll gallai parcio peryglus fod yn atal cerbydau'r gwasanaethau brys rhag cyrraedd argyfwng."

Y Meysydd Parcio:

Maes parcio B (450 o leoedd)

Tata Steel (450 o leoedd)

Maes parcio gorlif Tata (200 o leoedd)

Parcio a Theithio:

Y Goleudy, Dafen (100 o leoedd)

Y Meysydd Gŵyl (200 o leoedd)

Schaeffler, Bynea (100 o leoedd)

(Bysiau gwennol bob 30 munud)

Trafnidiaeth Gyhoeddus:

Tocyn dwyffordd Oedolion £2 Plentyn £1

Tocyn unffordd Oedolion £1 Plentyn 50c

 

Yr Orsaf Reilffordd (dim gwasanaeth trenau)

10.45am

11.45am

12.45pm

Llyfrgell Llanelli

11am

12pm

1pm

Yr arhosfan bysiau ger Aldi

11.15am

12.15pm

1.15pm

Parc y Scarlets

11.30am

12.30pm

1.30pm

Parc y Scarlets

5pm

6pm

7pm

Yr arhosfan bysiau ger Aldi

5.15pm

6.15pm

7.15pm

Llyfrgell Llanelli

5.30pm

6.30pm

7.30pm

Yr Orsaf Reilffordd (dim gwasanaeth trenau)

5.45pm

6.45pm

7.45pm