12 Meh 2019

Mae Heddlu Dyfed-Powys wedi rhybuddio crefftwyr i fod yn fwy gofalus ynghylch diogelwch yn dilyn lladradau o faniau. Cafwyd dwy achos ym Mhenparcau yn Aberystwyth, un achos yn ardal Pencader, un achos yn ardal Llandysul ac un arall yn ardal Llansawel.

Digwyddodd y troseddau ym Mhenparcau rywbryd dros nos, ar nos Sul y 9fed o Fehefin a bore dydd Llun y 10fed o Fehefin 2019, a digwyddodd y troseddau yn ardaloedd Pencader, Llandysul a Llansawel rywbryd dros nos, ar nos Lun y 10fed o Fehefin a bore dydd Mawrth yr 11eg o Fehefin 2019.

Cafodd amrywiol offer gwaith, pŵer a thrydanol eu dwyn o’r faniau a oedd wedi eu parcio.

Yn dilyn hyn mae’r heddlu’n apelio am dystion ac yn cynghori perchnogion faniau i wella diogelwch eu cerbydau.

Maeddai’r Arolygydd Delme Rees:

 

“Rwy’n annog perchnogion faniau, ac yn benodol faniau gydag offer pŵer ynddynt, i fod yn wyliadwrus ac adrodd am unrhyw beth amheus i’r heddlu ar unwaith.Gwellwch fesurau diogelwch i gadw eich eiddo’n ddiogel a hefyd os oes unrhyw un yn cael cynnig offer mewn amgylchiadau amheus, peidiwch â’u prynu os gwelwch yn dda, a rhowch wybod i’r heddlu ar unwaith drwy ffonio 101. Gallwch hefyd gysylltu gyda Crimestoppers yn ddienw ar 0800 555 111.”

 

Awgrymiadau ar gyfer cadw faniau ac offer pŵer yn ddiogel:

•  Sicrhewch fod drysau a ffenestri ar glo bob amser, ceisiwch agor y drysau’n gorfforol i wirio eu bod ar glo

  Peidiwch â gadael eitemau yn y golwg

•  Parciwch mewn garej neu mewn man diogel pan yn bosibl

  Parciwch gyda’r drysau yn erbyn wal

  Os ydych yn parcio ar y dramwyfa o flaen eich tŷ ystyriwch osod camerâu teledu cylch cyfyng a weithredir gan symudiad

  Byddwch yn wyliadwrus wrth ddadlwytho

  Tynnwch yr offer o’r fan os yw hynny’n bosibl

   Rhowch farc adnabod gyda hylif marcio eiddo fforensig ar bob offer

   Gosodwch larwm neu ddyfais llonyddu

   Ystyriwch uwchraddio cloeon

   Ystyriwch osod cistiau neu loceri diogel yn y fan er mwyn gosod offer ynddynt

•     Cofrestrwch offer am ddim ar www.immobilise.com.