14 Chw 2014

“Mae’r heddlu’n apelio am dystion i wrthdrawiad traffig y ffyrdd a ddigwyddodd am oddeutu 9.45o’r gloch fore heddiw (dydd Iau 13 Chwefror). Digwyddodd y gwrthdrawiad wrth gyffordd ffordd y B4306 o Lanon i Bontyberem â ffordd ddi-ddosbarth, sy’n ymuno
â’r A476 rhwng y Tymbl a Llanon.

Roedd tri cherbyd yn gysylltiedig â’r gwrthdrawiad. Dwy fan transit a BMW 318 llwyd.

Aed â dau blentyn ifanc, a oedd yn teithio mewn fan transit, i’r ysbyty am driniaeth, gydag un
ohonynt mewn cyflwr difrifol.

Gofynnir i unrhyw un a fu’n dyst i’r gwrthdrawiad gysylltu â’r Rhingyll Ian Price, Uned
Plismona’r Ffyrdd Sir Gaerfyrddin, ar 101.”