15 Ebr 2016

Mae Heddlu Dyfed-Powys ynghyd â heddluoedd ledled y wlad yn apelio ar ddefnyddwyr y rhyngrwyd i riportio deunydd eithafol a therfysgol niweidiol pan fyddant yn ei weld ar-lein.

 

 

 

Drwy’r wythnos mae’r heddlu a’i bartneriaid wedi bod yn defnyddio cyfryngau cymdeithasol i annog pobl i riportio deunydd maent yn amau sy’n eithafol neu’n derfysgol drwy glicio ar fotwm coch nodedig “STOP” sydd ar eu gwefannau. 

 

 

 

Ar ôl clicio ar y botwm, caiff defnyddwyr y we eu cyfeirio at ffurflen fer a dienw yn www.gov.uk/report-terrorism lle gofynnir iddynt nodi cyfeiriad y wefan lle gwelsant y deunydd.   

 

 

 

Heddiw (dydd Gwener, 15 Ebrill) mae’r Uned genedlaethol Atgyfeiriadau Gwrthderfysgaeth ar y Rhyngrwyd (CTIRU), sy’n ymchwilio i’r math yma o ddeunydd yn cychwyn ymgyrch 36 awr i sicrhau bod y deunydd yma yn cael ei dynnu oddi wrth y rhyngrwyd cyn gynted â phosibl.    

 

 

 

Ers i’r CTIRU gael ei lansio yn 2010, mae 160,000 o ddeunydd eithafol a therfysgol wedi cael ei dynnu oddi wrth y rhyngrwyd, a chafodd llawer o’r deunydd yma ei riportio gan aelodau’r cyhoedd. 

 

 

 

Ar gyfartaledd mae’n tynnu tua 1,0000 o ddarnau oddi wrth y rhyngrwyd bob wythnos, gan gynnwys fideos propaganda terfysgol, lluniau o unigolion yn cael torri eu pen, cyfarwyddiadau ar sut i wneud bomiau ac areithiau yn galw am drais hiliol neu grefyddol.

 

 

 

Mae’r CTIRU yn treillio’r rhyngrwyd bob dydd, yn chwilio am, ac yn ceisio sicrhau fod deunydd fyddai’n gallu ysbrydoli eithafwyr, terfysgwyr ac sydd yn aml yn cael ei ddefnyddio i radicaleiddio pobl sy’n agored i niwed yn cael ei dynnu oddi wrth y rhyngrwyd. 

 

 

 

Yn gynharach mis yma, cafodd Junead Khan sy’n 25 oed ac o Luton ei garcharu am gynllwynio i ladd milwyr yn y Siroedd Cartref. Mi wnaeth y ditectifs a oedd yn ymchwilio i’r achos ddarganfod bod Khan wedi cael mynediad i, ac wedi rhannu fideos propaganda Daesh, a chyfarwyddiadau ar sut i wneud bom hunanladdiad ar-lein wrth iddo gynllwynio ei ymosodiad. 

 

 

 

Yn y 36 awr nesaf bydd aelodau cymunedau, cynrychiolwyr elusennau a nifer o bartneriaid eraill yn cymryd rhan mewn gweithdai gyda CTIRU i drafod sut allant weithio gyda chymunedau i dynnu mwy o ddeunydd terfysgol ac eithafol oddi wrth y rhyngrwyd.

 

 

 

Meddai’r Dirprwy Gomisiynydd Cynorthwyol Helen Ball, Cydlynydd Cenedlaethol Uwch Plismona Gwrthderfysgaeth:

 

 

 

"Mae’n bwysig ein bod ni’n mynd i’r afael â deunydd eithafol er mwyn amddiffyn y cyhoedd ac atal troseddau sy’n cyffroi neu sy’n hyrwyddo terfysgaeth ac eithafiaeth.

 

 

 

"Mae’r rhyngrwyd a chyfryngau cymdeithasol yn darparu nifer o gyfleoedd i’r rhai hynny sydd â safbwyntiau eithafol i dargedu pobl ifanc a phobl ddiamddiffyn, ac mae eu dulliau yn datblygu drwy’r amser, o ddefnyddio apiau ffôn newydd i herwgipio hashnodau poblogaidd er mwyn cyrraedd cynulleidfaoedd ehangach.  

 

 

 

"Mae Uned Atgyfeiriadau Gwrthderfysgaeth ar y Rhyngrwyd wedi gweithio’n galed i dynnu deunydd terfysgol ac eithafol oddi wrth y rhyngrwyd.  Rydym yn gwybod bod cymunedau yn bryderus iawn am y deunydd yma, a dyna pam fydd yr heddlu a’r cyhoedd yn parhau i weithio gyda’i gilydd i fynd i’r afael â hyn.   

 

 

 

"Mae’r heddlu yn dibynnu ar wybodaeth maent yn ei chael gan y cyhoedd yn ei ymdrechion i helpu i gadw pawb yn ddiogel ac rydym yn gofyn i unrhyw un sy’n poeni am ddeunydd ar-lein i’w riportio drwy glicio’r botwm STOP coch."

 

 

 

Meddai’r Gweinidog dros Ddiogelwch ar y Rhyngwyd Barwnes Shields:  “Hoffwn gymeradwyo gwaith ardderchog Uned Atgyfeiriadau Gwrthderfysgaeth ar y Rhyngrwyd a hoffwn annog y cyhoedd i riportio cynnwys terfysgol ac eithafol niweidiol pan fyddant yn ei weld.    

 

 

 

“Mae gan bawb y gallu i adnabod casineb ac anoddefgarwch ar-lein.  Cafodd y rhyngrwyd ei datblygu i ddod â phobl at ei gilydd, ac mae’n hanfodol ein bod ni’n gweithio mewn partneriaeth i stopio’r rhai hynny sy’n ei hecsploetio.”