17 Chw 2015

Dywedodd y Ditectif Uwch-arolygydd Andy John: “Mae Heddlu Dyfed-Powys yn croesawu canfyddiadau archwiliad AHEM i mewn i waith diogelu plant. Mae diogelu plant a phobl sy’n agored i niwed yn flaenoriaeth ar gyfer y sefydliad. Mae’r adroddiad yn nodi enghreifftiau da o ymateb yr heddlu tuag at ddiogelu plant, gweithio gydag asiantaethau partner, a dilyn cyfleoedd ymchwilio troseddol. Nodwyd meysydd ar gyfer datblygu gan AHEM, ac mae’r Heddlu wedi ymrwymo i’w gweithredu. Ymgymerwyd ag adolygiad o adnoddau er mwyn sicrhau fod digon o staff sydd wedi’u hyfforddi’n arbennig yn gweithio o fewn y maes diogelu plant. Yn ogystal, mae’r heddlu wedi ymrwymo i ddiogelu plant sydd wedi’u nodi fel plant sydd mewn perygl o ddioddef cam-fanteisio rhywiol. Mae’n dda gweld bod AHEM yn cydnabod fod staff yn hynod ymrwymedig, gwybodus ac ymroddedig tuag at ddarparu’r canlyniadau gorau posibl ar gyfer plant.”