25 Ion 2016

Gall Heddlu Ceredigion gadarnhau bod tri dyn wedi’u harestio mewn cysylltiad â throsedd Masnachwyr Twyllodrus yn ardal Aberaeron.

 Arestiwyd y dynion, o ardal Lerpwl, ar 18 Ionawr ar amheuaeth o droseddau twyll. Cawsant eu rhyddhau’n ddiweddarach ar fechnïaeth.

 Mae’r heddlu’n atgoffa preswylwyr yng Ngeredigion i fod yn wyliadwrus ynghylch masnachwyr twyllodrus.

Dywedodd y Ditectif Ringyll Evans:

“Gall masnachwyr twyllodrus, yn ogystal â galwyr diwahoddiad a byrgleriaid tynnu sylw, gael effaith ddinistriol ar fywydau pobl, ac yn aml, maent yn targedu’r rhai sydd fwyaf agored i niwed yn ein cymdeithas.

"Mae masnachwyr twyllodrus yn gweithredu mewn gangiau ac yn unigol gan alw heibio i gartrefi pobl i gynnig amryw o wasanaethau.

“Gall hyn gynnwys gwasanaethau garddio, gwaith tarmac a glanhau mwsogl oddi ar doeon."

 Rydyn ni’n atgoffa perchnogion tai i feddwl pwy sy’n galw heibio i’w cartrefi cyn ateb y drws, a dilyn y canllawiau canlynol:

  • Os ydych yn eu hamau, cadwch nhw allan o’ch cartref.
  • Peidiwch â thalu ceiniog cyn y cychwynnir unrhyw waith.
  • Gofynnwch am gerdyn adnabod a chwiliwch am y sefydliad er mwyn gwirio pwy yw’r masnachwr.
  • Peidiwch â chael eich twyllo gan barablu’r gwerthwr neu dechnegau gwerthu dan bwysau.
  • Ceisiwch ail farn gan rywun rydych yn ymddiried ynddynt.
  • Meddyliwch yn ofalus cyn ichi gytuno bod masnachwr yn cychwyn ar unrhyw waith yn syth.
  • Dilynwch eich greddf - os yw cynnig i’w weld yn rhy dda i fod yn wir, fwy na thebyg dyna beth yw e!
  • Ac yn olaf ... does dim o’i le ar ddweud na. Cofiwch – eich carreg drws chi ydyw, a’ch penderfyniad chi ydyw. Os ydych yn teimlo dan bwysau, gofynnwch iddynt adael.

Dylai unrhyw un sydd â phryderon mewn perthynas â masnachwyr twyllodrus, galwyr diwahoddiad neu weithgarwch amheus yn ei gartref gysylltu â’r heddlu ar 101, neu Taclo’r Tacle yn ddienw ar 0800 555 111.