29 Meh 2015

Mae swyddogion heddlu yn Rhydaman yn annog pobl i beidio â mynd i mewn i Chwarel Cilyrychen yn Llandybie ac yn eu hatgoffa am y peryglon a’r risgiau.

Bu sawl marwolaeth proffil uchel mewn blynyddoedd diweddar.

Pobl ifanc a rhai yn eu harddegau sydd fwyaf mewn perygl o foddi mewn dŵr dwfn oer, syrthio i lawr wynebau serth a chael eu claddu mewn hen bentyrrau tywod neu mewn sugndywod. Mae’r heddlu’n annog pobl ifanc i ystyried goblygiadau’r hyn y gallent ei ystyried yn damaid bach o hwyl ddiniwed.

Eiddo preifat yw Chwarel Cilyrychen yn Llandybie, ac ni chaiff y cyhoedd fynediad.

Dywedodd Andrew Sainty, Rheolwr Chwarel yn Lafarge Tarmac, “Hoffwn gymryd y cyfle hwn i ofyn i rieni pobl ifainc i ystyried ble mae eu plant gyda’r hwyr, ar benwythnosau ac yn ystod y gwyliau, yn arbennig yn ystod tywydd poeth, pan mae plant eisiau chwarae mewn dŵr.” 

Dywedodd PC 141 Yelland, o Heddlu Dyfed-Powys: “Mae chwareli’n llefydd peryglus, sy’n llawn rhwystrau gweladwy ac anweladwy, ac maent yn aml mewn ardaloedd sy’n anodd eu cyrraedd.”

“Gall y dŵr ymddangos yn ddeniadol iawn, yn enwedig yn ystod cyfnodau o dywydd poeth, ond mae’r dŵr yn arbennig o oer a dwfn, a gall hyd yn oed nofwyr profiadol fynd i drafferth yn sydyn iawn.

“Mae neidio i mewn i’r dŵr hefyd yn beryglus iawn gan fod creigiau, sarnau a rwbel a all symud ar lawr y  chwarel. Mae peryglon eraill yn cynnwys disgyn oddi ar silffoedd creigiau a chael eich taro gan greigiau’n disgyn.

“Rydyn ni’n gobeithio y bydd rhieni, athrawon ac unrhyw un sy’n gweithio gyda phobl ifanc yn gallu ein helpu i drosglwyddo’r neges ddiogelwch hanfodol hon: cadwch yn ddiogel a chadwch draw o chwareli oni bai eich bod ar ymweliad dan oruchwyliaeth.”

Cefnogwch Gymdeithas Achub Bywydau Brenhinol y DU wrth iddynt lansio ‘Wythnos Atal Boddi 2015’ os gwelwch chi’n dda (http:/youtu.be/YYUp4A43379).