20 Ion 2016

Mae prif swyddogion heddlu yn Nyfed-Powys yn cefnogi ymgyrch iechyd proffil uchel.

Mae’r Comisiynydd Christopher Salmon a’r Prif Gwnstabl Simon Prince yn cefnogi’r ymgyrch Dewis Doeth.

Mae’n galw ar bobl i feddwl yn ofalus ynglŷn â’r ffordd maen nhw’n defnyddio’r GIG yng Nghymru a chanfod y gwasanaethau iechyd cywir ar gyfer eu hanghenion.

Dywedodd Mr Salmon: “Mae cyfrifoldeb ar bob un ohonom i beidio â pheryglu bywydau a meddwl pa wasanaethau GIG sydd wir eu hangen arnom.”

Dywedodd Mr Prince: “Nid oes angen gofal brys ar y rhan fwyaf o anhwylderau meddygol ac mae gan y GIG amrediad o wasanaethau hygyrch a all helpu pobl i gael y gofal iawn ar yr amser iawn.”

Dywed rheolwyr GIG Cymru y bydd gwneud y penderfyniad cywir yn helpu pobl i gael eu trin yn gynt yn y ffordd fwyaf addas, yn ogystal â sicrhau bod adnoddau’r gwasanaeth iechyd yn cael eu defnyddio’n effeithiol.

Mae’r ymgyrch Dewis Doeth yn tynnu sylw at bwysigrwydd hunanofal o ran ymdrin â nifer o fân glefydau y gellir eu trin adref â chyngor a meddyginiaethau sydd ar gael dros y cownter.

Hefyd, mae’n tynnu sylw at y gwasanaethau am ddim sydd ar gael, gan Galw Iechyd Cymru, meddygon teulu, fferyllfeydd, optegwyr ac unedau mân anafiadau, sydd yn barod ac yn gallu trin amrediad o gyflyrau iechyd.

Mae’n gofyn i bobl alw 999 neu ymweld â’r adran Ddamweiniau ac Achosion Brys os oes ganddynt gyflwr sy’n peryglu bywyd yn unig, megis poen brest difrifol, tagu, llewygu, colli llawer iawn o waed neu strôc dybiedig.

Ddim yn siŵr pa wasanaeth GIG i’w ddefnyddio? Galwch heibio i www.choosewellwales.org.uk