29 Hyd 2019

Mae aelod o’r cyhoedd wedi ei gydnabod yn genedlaethol am helpu i achub dynes rhag boddi pan oedd ei char o dan ddŵr llifogydd.

Cyflwynwyd gwobr arian i Arwel Morgan yng Ngwobrau Dewrder Cyngor Cenedlaethol Prif Swyddogion yr Heddlu 2019. Mae’r digwyddiad hwn yn cydnabod gweithredoedd eithriadol mewn amgylchiadau eithriadol.  

Aeth i’r digwyddiad gyda Claire Parmenter, Dirprwy Brif Gwnstabl Heddlu Dyfed-Powys, er mwyn derbyn ei wobr.

Dywedodd y Dirprwy Brif Gwnstabl Claire Parmenter: “Dangosodd Mr Morgan ddewrder aruthrol yn ystod y digwyddiad hwn. Yn anhunanol, rhoddodd ei ddiogelwch ei hun naill ochr er mwyn achub dynes rhag boddi.

“Ar ran Heddlu Dyfed-Powys, ni allaf ddiolch digon i Mr Morgan am ei feddwl chwim a’i weithredoedd cyn i’r gwasanaethau brys gyrraedd lleoliad y digwyddiad.  

“Er na fyddem byth yn annog pobl i roi eu hunain mewn perygl, mae’n gwbl briodol talu teyrnged i’r bobl hynny yn ein cymunedau sy’n cyflawni gweithredoedd eithriadol o ddewr.”

Rhoddodd Arwel Morgan gymorth adeg gwrthdrawiad traffig y ffyrdd ym mis Ionawr 2018 a achubodd fywyd dynes.  

Roedd ei char wedi dod oddi ar y ffordd ac wedi tro drosodd. Dim ond olwynion y car oedd mewn golwg yng nghanol y dŵr llifogydd.

Heb oedi dim, Arwel Morgan, i mewn i’r dŵr llifogydd oer a llwyddodd i dynnu’r ddynes oedrannus o’r car. Yna, cyflawnodd Mr Morgan adfywio cardio-pwlmonaidd ar y ddynes ar yr arglawdd.

Llwyddodd Mr Morgan i adfywio’r ddynes a daliodd ati i roi cymorth cyntaf hyd nes i’r parafeddygon gyrraedd.  

Dywedodd Arwel Morgan: “Dilynais fy ngreddf. Gwyddwn fod yn rhaid i mi fynd mewn i’r dŵr i weld pa un ai a oedd unrhyw un yno. Roedd hi fel doli glwt pan dynnais i hi allan o’r car. Nid anghofiaf fyth ei llygaid. Roeddwn i’n meddwl ei bod hi wedi mynd.

“Ar ôl iddi fynd mewn i’r ambiwlans, dechreuais lefain. Roedd yn flinedig iawn yn emosiynol.

“Mae’r ddynes wedi gwella’n llwyr erbyn hyn. Galwais heibio a churo ar ei drws. Doedd hi ddim yn fy adnabod i nac yn fy nghofio i, felly dywedais i wrthi, ‘Fi yw’r dyn a achubodd eich bywyd!’ Rydyn ni’n cadw mewn cysylltiad nawr. Yn sicr, byddwn i’n gwneud y cyfan eto.”