17 Rhag 2014

Mae arf ar-lein newydd, sy’n galluogi’r cyhoedd i roi adborth ynglŷn â’r gwasanaeth maen nhw’n derbyn gan Heddlu Dyfed-Powys, newydd ei lansio.

Mae’r system yn galluogi pobl i fewngofnodi a rhoi adborth am unrhyw gysylltiad maen nhw wedi’i gael â’r heddlu’n seiliedig ar farciau sêr, sy’n debyg iawn i system TripAdvisor. Hefyd, mae modd i’r cyhoedd roi sylwadau a gwybodaeth ychwanegol os ydyn nhw’n dymuno hynny. 
Mae Heddlu Dyfed-Powys yn un o dri Heddlu sy’n treialu’r arf newydd hwn, a nhw yw’r unig Heddlu yng Nghymru sy’n cymryd rhan.

Crëwyd y system er mwyn gwella hyder y cyhoedd yn yr heddlu, helpu i adnabod unrhyw feysydd ar gyfer eu gwella, a chynnig ffordd arall i bobl gysylltu â’r heddlu. Hefyd, mae’n galluogi’r Heddlu i ymateb i adborth yn hawdd.

Lluniwyd y system yn benodol ar gyfer gadael adborth, ac nid yw’n fforwm i bobl wneud cwynion ffurfiol. Mae dal angen cyflwyno’r rhain yn ysgrifenedig.
Gall unrhyw un sydd wedi ymdrin â’r heddlu yn ddiweddar farnu’r gwasanaeth a dderbyniwyd ganddynt ar www.dyfed-powys.police.uk

Dywedodd y Prif Gwnstabl Simon Prince: “Roedd Heddlu Dyfed-Powys eisiau rhoi ffordd cyflym a syml i’r cyhoedd roi adborth am y gwasanaeth maen nhw’n derbyn.

“Os ydych chi wedi derbyn gwasanaeth da gan rywun yn yr Heddlu, neu’n dymuno dweud wrthym am rywbeth y medrwn ei wella yn eich barn chi, rydyn ni eisiau clywed wrthych. Mae arolygon cyhoeddus blaenorol yn dangos fod 86% o’r cyhoedd yn fodlon â’r gwasanaeth rydyn ni’n darparu, ac rwy’n gobeithio y bydd ar arf newydd hwn yn helpu i weld y ffigwr hwn yn codi.

“Rwy’n hynod falch o’r ffaith mae ein Heddlu ni yw’r unig Heddlu yng Nghymru sy’n cymryd rhan yn y cynllun hwn a’n bod ni’n medru cynnig gwasanaeth newydd i drigolion Sir Gaerfyrddin, Powys, Sir Benfro a Cheredigion.

Dywedodd Christopher Salmon, Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu: “Rwy’n falch iawn bod yr arf hwn wedi’i greu er mwyn i bobl Dyfed-Powys gynnig adborth agored ac onest ynglŷn â’r gwasanaeth maen nhw’n ei dderbyn gan yr Heddlu. Rwy’n gobeithio y bydd yr arf hwn yn annog pobl i roi adborth am brofiadau cadarnhaol yn ogystal â hysbysu’r Heddlu am feysydd y gellir eu gwella yn eu barn nhw.”