04 Mai 2017

Ar ddechrau’r tymor beicio, mae Heddlu Dyfed-Powys yn atgoffa gyrwyr a beicwyr am sut i aros yn ddiogel.

Mae’r heddlu’n patrolio dros 8500 milltir o ffyrdd ac ystyrir 7,500 milltir yn isffyrdd. Mae hyn yn cynnwys ffyrdd poblogaidd sydd weithiau’n heriol ar gyfer beicwyr a beicwyr modur fel ei gilydd. Mae’r Uned Plismona’r Ffyrdd yn gofyn i feicwyr a modurwyr barchu ei gilydd a bod yn wyliadwrus er mwyn gwneud y ffyrdd hyn mor ddiogel â phosibl i bawb sy’n eu defnyddio.

Dywedodd Sue Storch, Cadeirydd Diogelwch y Ffyrdd Cymru: “Ry’n ni’n cyhoeddi canllawiau i fodurwyr a beicwyr ynghylch sut i aros yn ddiogel er mwyn ceisio lleihau nifer y beicwyr sy’n cael eu hanafu neu eu lladd ar ein ffyrdd.

“Mae cyfrifoldeb ar feicwyr i fod yn ymwybodol o’r hyn sydd o’u cwmpas, ac mae cyfrifoldeb ar fodurwyr hefyd i sicrhau eu bod nhw’n wyliadwrus, ac edrych o’u cwmpas cyn troi neu dynnu allan.

“Mae’n bwysig bod yn ymwybodol bod y rhan fwyaf o ddamweiniau sy’n ymwneud â beicwyr yn cael eu hachosi gan yrwyr sy’n gwneud symudiadau gwael, yn arbennig o gwmpas cyffyrdd T ac ynysoedd traffig.”

Dilynwch y cyngor canlynol ar gyfer aros yn ddiogel ar ffyrdd Heddlu Dyfed-Powys:

Gyrwyr:

  • Rhowch le i feicwyr wrth oddiweddyd - gadewch yr un faint o le ag y byddech chi’n ei adael ar gyfer car. Daliwch yn ôl os nad oes digon o le i fynd heibio, gan ystyried angen beiciwr i wneud symudiad sydyn gan ddibynnu ar y ffordd neu’r amodau tywydd

  • Edrychwch o’ch cwmpas am feicwyr wrth droi ac wrth agor drysau

  • Edrychwch yn eich drychau ac i gyfeiriad y man dall cyn troi

  • Barnwch gyflymder beiciwr yn ofalus: mae’n bosibl ei fod yn teithio’n gynt nag y credwch.

Beicwyr:

  • Gwisgwch helmed, byddwch yn weladwy, gwisgwch ddillad llachar a throwch y goleuadau ymlaen

  • Ufuddhewch i bob cyfraith traffig a goleuadau traffig

  • Dylech ragweld symudiadau ac ystyried lleoliad ar y ffordd: eich lleoliad chi, modurwyr, beicwyr a marchogion

  • Edrychwch am fylchau mewn traffig wrth osgoi rhwystrau
  • Mae rheolau a chyngor diogelwch ar gyfer beicwyr yn cael eu trafod yn rheolau 59 i 82 o Reolau’r Ffordd Fawr.

 

Am ragor o gyngor ynghylch sicrhau bod beicwyr yn aros yn ddiogel, galwch heibio i http://think.direct.gov.uk/cycling.html.