23 Hyd 2015

Unwaith yn rhagor, cynhelir ymgyrch sy’n annog pawb i gael hwyl, ond i aros yn ddiogel ar Nos Galan Gaeaf a Noson Tân Gwyllt.

Cynhelir Ymgyrch Bihafiwch Adeg Nos Galan Gaeaf a Noson Tân Gwyllt (Ymgyrch BANG) yn ystod Nos Galan Gaeaf a Noson Tân Gwyllt, ac mae’n lledaenu’r neges y gall pob un ohonom fwynhau heb achosi niwsans.

Mae Heddlu Dyfed-Powys, Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru a Phartneriaethau Diogelwch Cymunedol yn Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Ceredigion a Phowys yn gysylltiedig â’r ymgyrch Cymru gyfan sy’n annog pawb i fod yn ystyriol tuag at unrhyw un sydd ddim eisiau cymryd rhan yn y dathliadau.

Y brif neges yw mwynhau tân gwyllt o bellter diogel, a hynny mewn arddangosfa wedi’i threfnu bob tro, ac os ydych chi'n chwarae ‘cast ynteu ceiniog?’, galw gyda’r rhai sydd eisiau cymryd rhan yn unig.

Dywed yr Arolygydd Ian Richards: “Mae chwarae ‘cast ynteu ceiniog?’ ar Nos Galan Gaeaf yn draddodiad y mae plant yn mwynhau ac yn rhywbeth sy’n tyfu o ran poblogrwydd. Mae’n bwysig bod plant yn cael hwyl heb achosi gofid i eraill.

“Rydyn ni’n gwneud llawer o waith yn ystod y cyfnod yn arwain at Nos Galan Gaeaf a Noson Tân Gwyllt i sicrhau bod pawb yn gwybod sut i gael hwyl mewn modd diogel i atal ymddygiad gwrthgymdeithasol a gweithgarwch troseddol arall yr adeg hon o’r flwyddyn.

“Hefyd, rydyn ni’n sicrhau bod pobl ifainc yn deall bod canlyniadau i ymddygiad gwael. Byddwn ni’n cyhoeddi rhybuddion ymddygiad gwrthgymdeithasol ac yn gwneud arestiadau pan fod angen.”

INSERT MAWWFRS COMMENT

Mae nifer o fentrau ar waith, gan gynnwys ymweld ag ysgolion er mwyn esbonio sut i fwynhau’r dathliadau’n ddiogel heb achosi aflonyddu, gofid na braw.

Hefyd, ymwelir â phobl sy’n agored i niwed er mwyn sicrhau bod eu cartrefi’n ddiogel a’u bod nhw’n teimlo’n ddiogel, a masnachwyr er mwyn rheoli gwerthu tân gwyllt, yn ogystal â blawd ac wyau.

Mae swyddogion heddlu hefyd yn rhoi posteri i bobl osod yn eu ffenestri i ddangos pa un ai a ydyn nhw’n croesawu plant sy’n chwarae ‘cast ynteu ceiniog?’ ai peidio. Maen nhw ar gael ar wefan Heddlu Dyfed-Powys hefyd.

Galwch heibio i www.dyfed-powys.police.uk a www.mawwfire.gov.uk am ragor o wybodaeth, a chadwch lygad ar gyfrifon Facebook a Twitter  @DyfedPowys a @mawwfire.