20 Hyd 2014

Mae gwasanaethau’r Heddlu a’i partneriaid yn gofyn i bobl Cymru fihafio adeg nos galan a noson tân gwyllt eleni fel rhan o Ymgyrch B.A.N.G.

Bydd yr heddlu’n gweithio gyda chyfeillion yn y gwasanaeth tân a’r awdurdod lleol er mwyn cynnig cyngor ac arweiniad ynglŷn â’r hyn y dylir ei wneud, a’r hyn na ddylir ei wneud, mewn perthynas â’r digwyddiad hwn.

Unwaith eto eleni, mae posteri ar gael gan swyddogion lleol, gyda negeseuon sydd yn addas ar gyfer y mathau gwahanol o ddigwyddiadau mewn gwahanol rannau o Gymru.

“Mae rhai posteri yn annog ymweliadau gan bobl sy’n gofyn ‘cast ynteu geiniog’ tra bod eraill yn dweud yn glir nad oes croeso iddynt,” meddai Prif Arolygydd Ross Evans. “Maent hefyd yn cynnwys cyngor ar sut i gadw’n ddiogel i unrhyw un sydd am wisgo i fyny a mynd o gwmpas tai pobl.
“Rydym yn gwybod bod achosion o ymddygiad gwrthgymdeithasol yn cynyddu yn ystod yr adeg hon o’r flwyddyn ac mae rhai cymunedau’n gallu dioddef mwy nag eraill. Hefyd, yn y dwylo anghywir, mae tân gwyllt yn gallu achosi pryder gan eu bod yn cael eu defnyddio i achosi difrod i eiddo yn ogystal â bygwth neu niweidio pobl.

“Mae gennym swyddogion arbenigol ledled Dyfed-Powys sy’n siarad â phobl ifanc mewn ysgolion ynghylch sut mae eu hymddygiad nhw yn gallu effeithio ar eraill. Wedi’r cyfan, nid pawb sydd a, ymuno yn nathliadau Calan Gaeaf. Byddant hefyd yn eu hatgoffa i gadw eu hunain yn ddiogel os ydynt yn mynd allan i ofyn ‘cast ynteu geiniog’.

“Mae rhai o’n preswylwyr yn poeni pan mae pobl yn curo ar y drws yn gofyn ‘cast ynteu geiniog’. Dydyn ni ddim am i fwynhad pobl fynd dros ben llestri ac achosi pobl i deimlo dan fygythiad yn eu cartrefi eu hunain.

“Os digwydd hyn, yna rydym yn eu hannog i’n galw ni ar 999 os yw’n achos brys, neu ar 101 os yw’n achos difrys.

Yn ystod dathliadau Calan Gaeaf a Noson Guto Ffowc, bydd swyddogion ar draws yr heddlu’n cynyddu patrolau gyda’r hwyr yn eu cymunedau er mwyn rhoi tawelwch meddwl i bobl ac i’n galluogi ni i ymateb yn gyflym i unrhyw un sydd yn defnyddio Noson Calan Gaeaf neu Noson Tân Gwyllt fel esgus i ymddwyn yn wrthgymdeithasol.

“Tra bod Calan Gaeaf yn sicr yn gallu bod yn llawer iawn o hwyl, mae e hefyd yn gallu bod yn adeg bryderus o’r flwyddyn i rai o’r aelodau mwyaf bregus o’n cymunedau - yn arbennig yr henoed,” meddai y Prif Arolygydd Ross Evans

“Felly, anogir pobl sy’n gofyn ‘cast ynteu geiniog’ i gnocio ar ddrysau lle y mae’r poster yn cael ei arddangos yn unig.

“Rydym hefyd yn gweithio gyda siopau er mwyn cyfyngu gwerthiant wyau a blawd yn ystod y cyfnod yn arwain at Galan Gaeaf. Gall siopwyr gael posteri gan eu swyddogion lleol.”

Mae cyngor ‘cast ynteu geiniog’ yn cynnwys:
• Ewch allan gydag oedolyn
• Ewch i dai pobl yr ydych chi neu’ch ffrindiau yn eu hadnabod, ac yn gwybod y cewch groeso, yn unig.
• Ewch i dai sydd yn arddangos yr arwydd ‘Croeso i Ymwelwyr Calan Gaeaf’ yn unig.
• Peidiwch siarad â phobl ddieithr.
• Peidiwch â mynd mewn i unrhyw dŷ, arhoswch ar garreg y drws.

Gall unrhyw un sydd eisiau poster gysylltu â’u tîm plismona bro lleol ar 101 neu ei lawrlwytho o www.dyfed-powys.police.uk.