03 Hyd 2019

Roedd bwa croes, cyllyll llawfeddygol a bwyell ymysg yr eitemau anarferol a gyflwynwyd i Heddlu Dyfed-Powys yn ystod amnest gyllyll wythnos o hyd ym mis Medi.

Cymerodd yr heddlu ran yn yr ymgyrch, sef Ymgyrch Sceptre, er mwyn cael gwared ar gyllyll a llafnau, ac ar yr un pryd, codi ymwybyddiaeth am beryglon cario cyllyll.

Gosodwyd biniau amnest cyllyll mewn gorsafoedd heddlu ym mhob un o bedwar rhanbarth yr heddlu, lle y gallai pobl gael gwared ar lafnau heb i unrhyw gwestiynau gael eu holi.

Cyflwynwyd cyfanswm o 321 llafn, gyda bolltau bwa croes a bwa croes ymysg yr eitemau a ildiwyd.

Canolbwyntiodd yr heddlu ar addysgu aelodau o'r cyhoedd am y ffordd orau o gael gwared ar gyllyll a llafnau’n ddiogel ar ddiwedd y cyfnod amnest hefyd.

Anogwyd pobl sy’n gysylltiedig â chliriad tŷ, a’r rhai a fyddai’n ystyried gadael cyllyll mewn siop elusen, i fynd â nhw i ganolfan ailgylchu awdurdod lleol er mwyn cael gwared arnynt yn ddiogel.

Hon yw'r ail ymgyrch gyllyll mae'r heddlu wedi cymryd rhan ynddi eleni. Yn ystod ymgyrch mis Mawrth, ildiwyd 661 cyllell fel rhan o'r amnest.

Dywedodd yr Arolygydd Tim Davies, a arweiniodd yr ymgyrch: “Dyfed-Powys yw’r lle mwyaf diogel i fyw a gweithio ynddo, ac ymweld ag ef, o hyd, ac wrth lwc, dydyn ni ddim yn wynebu’r lefel o droseddau cyllyll mae ardaloedd eraill yn gweld.

"Rydyn ni'n cymryd rhan yn Ymgyrch Sceptre er mwyn cefnogi ein cydweithwyr yn heddluoedd ar draws Prydain, a’i wneud mor anodd â phosibl i droseddwyr gael mynediad at gyllyll a llafnau.

"Gall effeithiau troseddau cyllyll fod yn drychinebus, ac rydyn ni wedi ymrwymo i wneud popeth o fewn ein gallu i'w hatal. Eleni yn unig, mae bron 1,000 o gyllyll a llafnau wedi'u cyflwyno i ni - 1,000 sy'n methu â chyrraedd y dwylo anghywir mwyach.

"Er bod yr ymgyrch wythnos o hyd hon wedi dod i ben, rydyn ni'n awyddus i estyn allan i aelodau o'r cyhoedd a allai fod â gwybodaeth am bobl sy'n cario cyllyll. Byddwn yn annog unrhyw un sydd â gwybodaeth i gael hyder i ddod ymlaen ac adrodd am hyn drwy alw 101."

Cynhaliodd timoedd Ymateb a Phlismona Bro weithgareddau ymgysylltu o gwmpas ymwybyddiaeth troseddau cyllyll yn ystod yr wythnos, a oedd yn cynnwys sgwrsio â phobl ifainc mewn ysgolion a grwpiau cymunedol, a dosbarthu taflenni ymysg siopau elusen a masnachwyr eraill.

Nawr bod yr amnest wedi dod i ben, mae Heddlu Dyfed-Powys yn awyddus i bobl wybod sut i gael gwared ar gyllell, llafn neu eitem finiog arall yn ddiogel.

Maen nhw’n cynghori pobl i’w taflu mewn i fin metel yn y ganolfan ailgylchu awdurdod lleol agosaf. Galwch heibio i wefan eich cyngor lleol er mwyn dod o hyd i'r un agosaf atoch:

 

I gael mwy o wybodaeth ynghylch Ymgyrch Spectre a’r cyfreithiau ynghylch cario cyllyll, ewch at www.dyfed-powys.police.uk.