05 Maw 2018

Mae grŵp o bobl ifainc yn eu harddegau o Sir Gaerfyrddin wedi profi bod ganddynt yr ymrwymiad a’r brwdfrydedd, a’r gallu i weithio’n galed, sydd angen er mwyn cwblhau hyfforddiant fel cadetiaid gwirfoddol yr heddlu.

Ymunodd deg disgybl o Ysgol Dyffryn Aman â’r teulu heddlu yn swyddogol ddydd Mercher 28 Chwefror, gan dderbyn eu berets glas tywyll gan Brif Gwnstabl Heddlu Dyfed-Powys.

Cychwynnodd y cadetiaid eu hyfforddiant yn 15 oed ym mis Medi 2017, ac ers hynny, maen nhw wedi bod yn gysylltiedig â gwaith gwirfoddol a gwaith cymunedol yn Rhydaman a’r cyffiniau. Maen nhw wedi dysgu sgiliau hollbwysig, megis cymorth cyntaf, cyfathrebu, datrys problemau ac arweinyddiaeth. Byddant yn datblygu’r sgiliau hyn ymhellach trwy eu hyfforddiant gyda’r heddlu.

Mewn gorymdaith cwblhau hyfforddiant ffurfiol ym mhencadlys yr heddlu, arolygwyd y cadetiaid gan y Prif Gwnstabl Mark Collins, cyn iddynt adrodd llw’r cadetiaid.

Gan annerch y cadetiaid, arweinwyr a’u teuluoedd, dywedodd Mr Collins: “Mae’n dda iawn gennyf weld y grŵp hwn o gadetiaid heddlu gwirfoddol yn ymuno â’r teulu heddlu heno. Rydyn ni’n gobeithio’ch gweld chi’n datblygu ac yn tyfu o fewn eich rolau, ac rwy’n edrych ymlaen at weld eich enwau ar geisiadau ar gyfer yr Heddlu Gwirfoddol, Cwnstabliaid Heddlu a SCCH yn ystod y blynyddoedd i ddod.

“Mae cynllun cadetiaid gwirfoddol yr heddlu’n cynnig llawer o fanteision i bobl ifainc – yn arbennig y rhai a allai fod mewn perygl o ddewis y llwybr anghywir mewn bywyd -  ac rwy’n siŵr eich bod chi wedi ennill nifer fawr o sgiliau bywyd hyd yn hyn.

“Drwy wirfoddoli eich amser i’r cynllun, nid yn unig y byddwch chi’n gwneud gwahaniaeth i’ch bywyd eich hun, byddwch chi’n gwneud gwahaniaeth i’r gymuned rydych chi’n byw ynddi hefyd.”

Cymerodd ffrwd cadetiaid 2017 ran yng ngorymdaith Dydd Coffa Rhydaman yn ogystal â helpu rhai o’r bobl fwyaf agored i niwed yn eu cymuned yn ystod ymgyrch Nadolig Heddlu Dyfed-Powys, Ymgyrch Santa, ac maen nhw wedi derbyn cyflwyniadau gan wahanol adrannau o’r heddlu. Hefyd, byddant yn cael cyfle i brofi eu ffitrwydd a’u pendantrwydd drwy gymryd rhan mewn teithiau Dug Caeredin.

Er nad yw dod yn gadét yn sicrhau gyrfa o fewn yr heddlu, mae’n rhoi mewnwelediad unigryw i fyd plismona i’r rhai sy’n gobeithio gwneud cais.

Dywedodd y Rhingyll Kerry Scoberg o Orsaf Heddlu Rhydaman: “Ein nod yw eu bod nhw’n aros o fewn y teulu heddlu. Mae un o’n haelodau gwreiddiol wedi gorffen ei hamser gyda’r cadetiaid ac mae hi wedi dod yn arweinydd – mae hi nawr yn ymgeisio i fod yn Gwnstabl Gwirfoddol.

“Mae cadetiaid yn gwybod beth yw’r problemau lleol. Maen nhw’n rhan fawr o’r penderfyniadau a wnawn mewn perthynas â’r hyn rydyn ni’n ymdrin ag ef o fewn y gymuned, ac maen nhw’n ffordd o wneud i bobl deimlo’n ddiogel yn y gymuned.”

Dewiswyd y cadét Ffion Jenkins, a oedd yn rhan o ffrwd cadetiaid cyntaf Heddlu Dyfed-Powys yn 2015, i fod yn Gadét yr Arglwydd Raglaw ar gyfer Sir Gaerfyrddin, sy’n rhoi cyfle iddi fynd gyda’r Arglwydd Raglaw ar ddyletswyddau swyddogol. Cyfarfu â’r Tywysog Siarl yn ystod ei daith o gwmpas Cymru ym mis Gorffennaf y llynedd, ac mae hi wedi annog unrhyw un sy’n ystyried gwneud cais i fynd amdani.

Meddai Ffion: “Mae bod yn gadét yn rhywbeth rydw i wedi mwynhau’n fawr. Rydw i wedi dysgu llawer o sgiliau – sgiliau cyfathrebu, sgiliau adeiladu tîm, ac fel cadét yr Arglwydd Raglaw, rydw i wedi cael amryw o brofiadau gwahanol. Roeddwn i’n ddigon ffodus i gwrdd â Thywysog Cymru, ac rydw i wedi dysgu sut i gynnal fy hun a sut i fod yn broffesiynol.

“Rydw i wedi elwa llawer drwy fod yn gadét. Rydyn ni wedi gweld llawer o agweddau gwahanol o blismona na fyddech yn cael cyfle i ddysgu amdanynt fel arfer. Byddwn i’n sicr yn annog pobl i wneud cais. Rydyn ni’n gwneud cymaint o waith gyda’r gymuned, ac rydych chi’n teimlo’n rhan o rywbeth. Rydyn ni’n deulu.”

Ar hyn o bryd, mae’r heddlu’n recriwtio ar gyfer y ffrwd nesaf o gadetiaid, a fydd yn cychwyn ym mis Medi 2018. Mae’n rhaid i gadetiaid fod yn 15 oed, ac er nad oes angen iddynt fod o Rydaman, rhaid eu bod nhw’n medru teithio i’r dref ar gyfer cyfarfodydd wythnosol.

Mae angen arweinwyr cadetiaid sy’n oedolion hefyd. Os ydych chi’n credu y gallech helpu i arwain grŵp, cysylltwch â PC Huw Freeman ar huw.freeman@dyfed-powys.pnn.police.uk os gwelwch chi’n dda.