18 Mai 2017

Mae tri chadét yr heddlu wedi cael eu recriwtio i gynorthwyo Arglwyddes Raglaw Dyfed, Sara Edwards, gyda’i dyletswyddau swyddogol.

Mae Will Lloyd, o Sir Benfro, Ffion Jenkins o Sir Gâr a Rhodri Hughes o Geredigion wedi cael eu pennu i’w chynorthwyo gyda’i dyletswyddau swyddogol a’i gorchwylion seremonïol fel cynrychiolydd lleol Ei Mawrhydi, y Frenhines.

Byddant yn darparu cefnogaeth ychwanegol ochr yn ochr â’r cadetiaid milwrol sydd eisoes yn gweithio gyda’r Arglwyddes Raglaw.

Dywedodd y Prif Gwnstabl Mark Collins: “Mae’r tri chadét wedi cael eu dewis gan eu Timau Plismona Bro, mewn cydnabyddiaeth o’r cyfraniad sylweddol maent eisoes wedi’i wneud i Raglen Cadetiaid yr Heddlu.

“Mae hwn yn gyfle gwych i’n cadetiaid, ac rwyf yn hapus i gefnogi’r Arglwyddes Raglaw yn y datblygiad cyffrous a phwysig hwn.”

Dywedodd Arglwyddes Raglaw Dyfed, Sara Edwards: “Fel Arglwyddes Raglaw Ei Mawrhydi yn Nyfed, mae’n bleser o’r mwyaf gen i benodi tri Chadét yr Heddlu i’r Arglwyddes Raglaw, yn cynrychioli pob un o dair sir Dyfed. Dyma’r tro cyntaf i hyn ddigwydd, ac edrychaf ymlaen i’w cyfraniad wrth gyflawni fy nyletswyddau swyddogol. Byddant yn ymuno â chadetiaid yr Arglwyddes Raglaw o’r Lluoedd Arfog sydd eisoes yn ymddangos gyda fi mewn digwyddiadau swyddogol ac ymweliadau brenhinol, ac rwyf yn gobeithio’n fawr y bydd eu cyfraniad i’r Rhaglawiaeth yn annog mwy o bobl ifanc i ymuno â’r cynllun cadetiaid.

Mae Ffion Jenkins, sydd yn 16 oed, ac yn dod o Rydaman, yn mynd i Ysgol Gyfun Cwmaman. Mae hi wedi bod yn gadét yr heddlu ers Medi 2015.

Dywedodd Ffion, 16 oed: "Rwy’n teimlo ei bod yn anrhydedd, yn fraint ac yn gyffrous iawn cael gynrychioli Cadetiaid Heddlu Sir Gâr, a bod yn Gadét Arglwyddes Raglaw cyntaf Sir Gâr. Hoffwn ddiolch i Gadetiaid Gwirfoddol yr Heddlu am eu help a’u hamser bob wythnos, a diolch i Swyddog Cefnogi Kerry Scoberg am fy enwebu. Rwy’n edrych ymlaen yn fawr at yr ystod o ddigwyddiadau y byddaf yn eu mynychu, yn enwedig ymweliad brenhinol. Gobeithio y bydd y flwyddyn sydd o’n blaenau yn flwyddyn brysur a chyffrous. Mae fy nheulu i gyd yn hynod o falch o’r cyfle a roddwyd i mi."

Mae Rhodri Hughes, 16 oed, yn dod o Aberystwyth, ac yn mynd i Ysgol Penglais. Mae e wedi bod yn Gadét yr Heddlu ers dwy flynedd.

Dywedodd Rhodri: “Mae hi wirioneddol yn fraint cael fy newis i gynorthwyo’r Arglwyddes Raglaw gyda’i dyletswyddau swyddogol. Rwy’n falch iawn i gynrychioli Cadetiaid Heddlu Aberystwyth ac rwy’n credu y byddai wir yn mwynhau’r profiad. Rwy’n edrych ymlaen at ddysgu mwy am y dyletswyddau y byddaf yn helpu eu cyflawni.”

Mae Will Lloyd yn 16-oed ac yn dod o Sir Benfro. Mae’n mynd i Ysgol Bush ac y mae wedi bod yn Gadét yr Heddlu ers 18 mis.

Cefnogir Cadetiaid Gwirfoddol Cenedlaetholyr Heddlu gan Gymdeithas y Prif Swyddogion. Mae’r cynllun yn cael ei gefnogi gan y mwyafrif o Wasanaethau’r Heddlu ar draws y DU.

Lansiwyd y cynllun yn ardal Dyfed-Powys yn 2015. Mae Ffion yn un o’r 19 cadét a ddechreuodd ar y rhaglen ddwy flynedd bryd hynny.

Mae’r cadetiaid yn cyfarfod bob wythnos ac maent yn cymryd rhan mewn mentrau cymunedol ac ymgyrchoedd yr heddlu. Bwriad y cynllun yw datblygu dealltwriaeth o’r heddlu ymysg pobl ifanc, annog dinasyddiaeth dda ac ysbrydoli pobl ifanc i gymryd rhan bositif yn eu cymunedau a chefnogi blaenoriaethau plismona lleol.  

CAPSIWN Y LLUN: (Chwith i’r Dde) yr Uwch-arolygydd Claire Parmenter, Will Lloyd, Rhodri Hughes, Arglwyddes Raglaw Dyfed Sara Edwards, Ffion Jenkins a’r Prif Gwnstabl Mark Collins.