15 Medi 2017

Mae cychwyn yn y brifysgol yn gam enfawr ac yn ddechrau pennod newydd ym mywydau pobl ifanc. Tra bydd y myfyrwyr yn gwirioni ar firi byw’n annibynnol, gwneud ffrindiau newydd a darganfod lle newydd, gall rhieni gartref fod yn poeni am ddiogelwch eu plentyn.

Mae Heddlu Dyfed-Powys am i fyfyrwyr fwynhau eu cyfnod yn y brifysgol, ac maent wedi llunio rhestr wirio diogelwch i’w hystyried er mwyn lleihau’r pwysau yn yr ychydig ddyddiau cyntaf yna oddi cartref.

Dywedodd yr Uwcharolygydd Robyn Mason, sy’n bennaeth y Tîm Cefnogi Diogelwch Cymunedol:“Yn aml iawn, dyma’r tro cyntaf i bobl ifanc fyw oddi cartref. Gan fod cymaint yn digwydd, gan gynnwys cwrdd â phobl newydd a darganfod llefydd newydd,yn aml bydd myfyrwyr yn anghofio pa mor bwysig yw cadw eu hunain a’u heiddo’n ddiogel.

“Lleolir ein prifysgolion mewn ardaloedd hardd, felly nid yw’n syndod bod myfyrwyr yn cael eu denu yno o ledled y Deyrnas Unedig a thu hwnt – rydym am iddynt fwynhau eu profiad heb gael cam gan droseddwyr. Rydym hefyd eisiau diogelu’r myfyrwyr o’n hardal ni sydd o bosib yn symud i ffwrdd am y tro cyntaf, a’u cynorthwyo i’w diogelu eu hunain a’u heiddo tra byddant oddi cartref.

Un o’r pethau pwysicaf i’w gofio yw bod alcohol yn gallu effeithio’n ddifrifol ar ba mor effro rydych i’r hyn sy’n digwydd o’ch cwmpas. Rydym am i fyfyrwyr gael hwyl, ond hefyd cadw’n ddiogel. Os byddwch yn ddioddef trosedd, neu os byddwch yn dyst i drosedd, erfyniwn arnoch i ffonio 999 mewn argyfwng neu 101 os nad yw’n fater brys.”

Bydd swyddogion lifrog a Swyddogion Cefnogi Cymunedol yr Heddlu’n cynnal patrolau cyson mewn ardaloedd lle mae nifer fawr o dai a fflatiau myfyrwyr. Byddant hefyd allan yn cwrdd â myfyrwyr wrth iddynt gyrraedd ardal Heddlu Dyfed-Powys drwy fynychu Ffeiriau Glas Fyfyrwyr i roi cyngor am atal trosedd, ac yn cynnal patrolau mewn lleoliadau cymdeithasol poblogaidd prysur hyd at oriau man y bore.

Rydym yn gwybod bod lladron yn targedu myfyrwyr a’u lleoliadau preswyl gan eu bod yn ymwybodol na fydd y myfyrwyr wedi byw oddi cartref o’r blaen, ac efallai na fyddant mor ymwybodol o ddiogelwch ag y gallent fod. Anogir myfyrwyr i gofrestri eu hoffer ar www.immobilise.com <http://www.immobilise.com/>. Gwasanaeth am ddim yw hwn sy’n cymryd ychydig o funudau yn unig i’w gwblhau, ond a fydd yn gymorth i’r heddlu wrth ddychwelyd offer i’w wir berchennog mewn achosion o ddwyn neu ladrata.

Yn ystod yr ychydig ddyddiau cyntaf ar y campws, ein cyngor ni i fyfyrwyr yw iddynt ymgyfarwyddo â’r ardal –codwch fap, amserlen fws neu drên, a nodwch rif ffôn cwmni tacsi dibynadwy yn eich ffôn. Gall rhieni helpu gyda hyn os byddant yn mynd â myfyrwyr i’r brifysgol am y tro cyntaf.

Mae cyngor diogelwch ar gael ar ein tudalennau cyfryngau cymdeithasol - @Dyfed-powys ar Trydar, neu Heddlu Dyfed Powys Police ar Facebook.

DIWEDD

15.09.17