12 Hyd 2018

“Cadwch y tacle allan o'ch cartre'!” Dyna’r neges gan Heddlu Dyfed-Powys wrth i’r heddlu gymryd rhan yn Ymgyrch Masnachwyr Twyllodrus 2018, sef ymgyrch cenedlaethol amlasiantaethol a gynlluniwyd i gydlynu ymdrechion y wlad wrth roi diwedd ar fasnachu twyllodrus a chodi ymwybyddiaeth o’r broblem.

Yn ystod yr wythnos o weithredu, a gynhaliwyd o’r 8fed i’r 12fed o Hydref, mae swyddogion o Heddlu Dyfed-Powys wedi gweithio gyda Safonau Masnachu a Chyfoeth Naturiol Cymru ar weithgareddau addysgol a gorfodi.

Roedd gweithgareddau yn ystod yr wythnos o weithredu’n cynnwys patrolau a arweiniwyd gan gudd-wybodaeth gydag asiantaethau partner, ymweliadau at safleoedd gwaredu gwastraff gan stopio a chwilio cerbydau masnachwyr, addysgu aelodau o’r cyhoedd drwy ymweld â grwpiau agored i niwed lleol, cynnal stondinau mewn siopau masnachu a galw yng nghartrefi pobl yn cynnig cyngor ar beth i fod yn wyliadwrus ohono, a beth ddylent wneud os ydynt yn agor y drws i alwr diwahoddiad.

Y neges atal trosedd allweddol yw

“Cadwch y tacle allan o'ch cartre'!”

Cynghorir aelodau o’r cyhoedd hefyd

  • I fyth weithio gyda galwyr diwahoddiad a pheidio â chael eu brysio i gyflawni atgyweiriadau ar eu cartref
  • I wirio manylion adnabod y galwr drwy ffonio’r cwmni y mae’n honni perthyn iddynt. Defnyddiwch y rhif ffôn a restrir yn eich cyfeirlyfr lleol neu a ddarparwyd yn annibynnol gan eich darparwr gwasanaeth.
  • I wirio a yw’r masnachwyr yn aelodau o Gynllun Codau Cymeradwyo Defnyddwyr, Cynlluniau Masnachwyr Cymeradwy’r Awdurdod Lleol neu gynllun Marc Ymddiriedaeth y Llywodraeth.
  • I ofyn i gymydog neu ffrind cyfagos i wirio’r galwr cyn i chi agor y drws iddynt neu gytuno i gael gwaith wedi ei wneud. Mae gan rai ardaloedd yn y wlad ‘gynlluniau cymydog enwebedig’ y gallwch ymuno â nhw. Gofynnwch i’ch heddlu lleol os oes un yn eich ardal chi.
  • I beidio byth â thalu ymlaen llaw gydag arian parod
  • I bob amser cael 3 dyfynbris cyn cytuno i gael gwaith wedi ei wneud.
  • Fod gan ddefnyddwyr yn gyfreithiol hawl i gyfnod callio 14 diwrnod mewn perthynas â’r mwyafrif o gontractau a ffurfir yn eu cartref.

 

Meddai’r Prif Uwch-arolygydd Vicky Evans:

“Mae masnachwyr ffug, galwyr diwahoddiad a byrgleriaid gwrthdynnu sylw’n cael effaith ddinistriol iawn ar fywydau pobl, ac maent yn aml yn targedu’r rhai mwyaf agored i niwed yn ein cymdeithas.

“Roedd yr wythnos hon yn gyfle pwysig i Heddlu Dyfed Powys a’n hasiantaethau partner ddangos na fydd y mathau hyn o droseddau’n cael eu goddef, ac i godi ymwybyddiaeth o fewn ein cymunedau er mwyn helpu pobl i osgoi eu dioddef.

Fy nghyngor bob amser yw “Cadwch y tacle allan o'ch cartre'!”

 

Meddai llefarydd Liberal, Andy Luckett: “Mae Ymgyrch Masnachwyr Twyllodrus yn dal troseddwyr ac yn amharu ar weithgarwch troseddol. Mae masnachwyr twyllodrus yn dueddol o fod yn gysylltiedig â nifer o weithgareddau anghyfreithlon ac mae gweithio gydag amryw o asiantaethau’n golygu y gallwn wir rwystro troseddwyr a’u tynnu oddi ar y strydoedd.”

 

Os ydych yn amau bod masnachwr twyllodrus wrth eich drws cysylltwch â’r heddlu drwy ffonio 101. Mewn argyfwng ffoniwch 999. Gallwch hefyd adrodd am fasnachwyr twyllodrus i’ch gwasanaeth safonau masnach dwy ffonio Llinell Gymorth Cyngor ar Bopeth ar 03454 040506.

DIWEDD