02 Ebr 2019

Cafodd dros 660 o gyllyll a llafnau eu hildio ar draws ardal Heddlu Dyfed-Powys fel rhan o Ymgyrch Sceptre.

Cymerodd yr heddlu ran yn yr ymgyrch amnest ac ymwybyddiaeth cyllyll genedlaethol o Fawrth 11 i 17, gan ymweld â siopau, clybiau ieuenctid ac asiantaethau partner i roi cyngor ar y cyfreithiau ynghylch gwerthu a chario cyllyll.

Gosodwyd biniau amnest cyllyll hefyd mewn gorsafoedd heddlu ym mhob un o’r pedwar rhanbarth yn ardal yr heddlu, lle gallai pobl gael gwared â llafnau heb i unrhyw gwestiynau gael eu gofyn.

Cafodd 326 o lafnau eu hildio ar draws Sir Gaerfyrddin, gan gynnwys 9 cleddyf, un fwyell ac un dwrn haearn. Cafodd tua 200 o’r llafnau hyn eu hildio yn y bin amnest yng Ngorsaf Heddlu Caerfyrddin.

Yn Sir Benfro, casglwyd 115 o gyllyll a llafnau mewn biniau amnest, gan gynnwys ffon gerdded gyda llafn cudd a machete. Ym Mhowys a Cheredigion ildiwyd 137 a 41 o lafnau, yn y drefn honno, gan gynnwys cleddyf a bwyell.

Meddai’r Arolygydd Tim Davies, a oedd yn arwain yr ymgyrch: “Roedd Ymgyrch Sceptre yn gyfle i ni addysgu pobl am y cyfreithiau’n ymwneud â gwerthu a chario cyllyll, yn ogystal â chaniatáu i bobl ildio cyllyll a llafnau fel rhan o’r amnest.

“Yn ystod yr wythnos hon, cafodd 661 o gyllyll eu tynnu oddi ar y strydoedd, ac roedd nifer o’r rhain yn eitemau anghyfreithlon gyda llafnau cudd. Mae hyn yn gynnydd sylweddol o nifer y cyllyll a ildiwyd yn ystod yr ymgyrch flaenorol ym mis Medi.

“Rydyn ni’n deall y gallai’r cynnydd hwn efallai achosi pryder yn ein cymunedau, a hoffem roi sicrwydd fod Dyfed-Powys yn parhau i fod yn ardal ddiogel i fyw a gweithio ynddi.

“Mae gan ein heddlu gyfradd trosedd cyllyll is na’r cyfartaledd cenedlaethol – yn y flwyddyn yn gorffen Mawrth 2018, cafwyd 31 trosedd yn ymwneud â chyllyll i bob 100,000 o’r boblogaeth yn ardal Dyfed-Powys. Ar draws Cymru mae’r ffigur hwn yn 37, ac ar draws Prydain cafwyd 69 trosedd cyllyll i bob 100,000 o bobl yn ystod yr un cyfnod.

“Rydym yn priodoli’r nifer uwch o gyllyll a ildiwyd yn ystod yr amnest hwn i’r cynnydd yn yr ymwybyddiaeth o droseddau cyllyll ar draws Prydain, ac nid i gynnydd mewn troseddau’n ymwneud â chyllyll yn ardal Dyfed-Powys.”

Yn ystod yr ymgyrch wythnos o hyd, ymwelodd swyddogion â siopau ar draws ardal yr heddlu, yn rhoi cyngor am y gyfraith ynghylch gwerthu cyllyll.

Yn ystod un ymweliad â siop yn Hwlffordd, rhoddwyd 42 cyllell cerdyn credyd i swyddogion gael gwared arnynt. Rhoddwyd bocs yn cynnwys 42 o eitemau plastig du oddeutu maint cerdyn credyd. Wrth agor y cerdyn, datgelid llafn cudd a allai gloi mewn lle. Y mae’n anghyfreithlon cario cyllyll gyda llafn y gellir ei gloi, felly aeth y swyddogion â’r eitemau ymaith i gael eu dinistrio.

Cymerodd Timau Plismona Bro hefyd y cyfle i weithio gyda busnesau, grwpiau cymunedol ac asiantaethau partner, gan edrych ar ffyrdd y gallant gydweithio i oresgyn troseddau cyllyll.

Yng ngorsafoedd trên Llanelli a Chaerfyrddin, cynhaliwyd ymgyrch stopio a chwilio ar y cyd gyda Heddlu Trafnidiaeth Cymru. Targedwyd troseddau cyllyll a gweithgarwch Llinellau Sirol gan ddefnyddio ci ymateb tawel.

Aeth Timau Plismona Bro hefyd i lysoedd ynadon i sicrhau fod unrhyw un a oedd yn ceisio mynd i mewn gyda chyllell yn cael ei drin yn briodol.

“Yn dilyn yr ymgyrch, rydym wedi datblygu protocol newydd yn ymwneud ag atafaelu cyllyll mewn llysoedd ynadon. Mae’n dda gennym adrodd, y diwrnod yn dilyn cyflwyno’r protocol hwn, fod dyn a aeth i’r llys gyda chyllell yn ei feddiant wedi ei arestio, ei gyhuddo a’i gadw yn y llys ar gyfer ei ddedfrydu. Cafodd ei garcharu am 42 wythnos.

“Gall effeithiau troseddau cyllyll fod yn ddinistriol, ac rydym wedi ymrwymo i wneud pob peth y gallwn i ledaenu’r neges nad yw cario cyllell yn dderbyniol.

“Er bod yr ymgyrch hon, a redodd am wythnos gyfan, wedi dod i ben rydym yn awyddus i apelio at aelodau o’r cyhoedd sydd efallai â gwybodaeth ynghylch pobl sy’n cario cyllyll. Byddwn yn annog unrhyw un sydd â gwybodaeth i fod yn ddigon hyderus i ddod ymlaen ac adrodd am hyn drwy ffonio 101.”