27 Maw 2014

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn croesawu canfyddiadau arolygiad AHEM o’r heddlu a edrychodd ar ymateb yr heddlu i drais a cham-drin domestig. Mae hyn yn dilyn ei harolygiad o’r 43 heddlu yng Nghymru a Lloegr.

Dywedodd y Ditectif Brif Uwch-arolygydd Simon Powell, Pennaeth CID ar gyfer Heddlu Dyfed-Powys, “Er i AHEM nodi nad yw ymateb yr heddlu i gam-drin domestig yn dda yn genedlaethol, mae’n braf gweld ei bod wedi nodi fod cam-drin domestig yn flaenoriaeth ar gyfer Heddlu Dyfed-Powys. Dywedodd AHEM y gall y cyhoedd fod yn hyderus ein bod ni wedi ymrwymo i ddarparu ymateb da i ddioddefwyr cam-drin domestig ac yn gweithredu’n gadarn yn erbyn troseddwyr.”

“Wrth gwrs, rydym yn cydnabod bod yna feysydd lle y gallwn wella’n ymateb yn y maes plismona pwysig hwn, felly rydym wedi proffesiynoli ein gweithdrefnau, prosesau a strwythurau gan weithio’n agos ag asiantaethau partner, ac yn parhau i wneud hynny.”

“Fel heddlu, rydym wedi ymrwymo i roi’r cyhoedd yn gyntaf ym mhob dim a wnawn, ac mae hyn yr un mor wir ar gyfer dioddefwyr cam-drin domestig.”

Diwedd


Nodiadau i Olygyddion
Ffeithiau Cam-drin Domestig ar gyfer Heddlu Dyfed-Powys:
• Mae Cam-drin Domestig yn cyfrif am 2% o’r holl alwadau i’r heddlu am gymorth.
• Mae’n cynrychioli 7% o’r holl droseddau cofnodedig.
• Ar gyfer pob 100 trosedd cam-drin domestig, gwneir 85 arést.
• Ymgyrch Baltic yw Ymgyrch Cam-drin Domestig gyfredol yr heddlu ar gyfer codi ymwybyddiaeth ynglŷn â’r drosedd hon o fewn ein cymunedau a helpu i gadw dioddefwyr yn ddiogel.
• Yn ddiweddar, lansiodd yr heddlu Cyfraith Clare, sy’n ffordd arall o ddiogelu dioddefwyr yn well rhag camdriniaeth.