13 Ion 2020

Mae dyn o Lannau Merswy a ddaeth â gwerth dros £75,000 o gyffuriau dosbarth A i dde Cymru wedi'i ddedfrydu.

Cafodd Daniel Jason Kenwright-Harbourne, 24 oed o Mersey Street, Sain Helen, ei ddal yn dod â'r cyffuriau i mewn i ardal Heddlu Dyfed-Powys yn gynnar fis Hydref (2019), pan dynnwyd y car Ford Focus du yr oedd yn ei yrru i mewn gerllaw Aberhonddu.

Roedd swyddogion o Uned Plismona Ffyrdd yr heddlu a'r Tîm Plismona Achosion Difrifol, sy'n targedu grwpiau troseddu trefnedig sy'n cludo cyffuriau o ddinasoedd i drefi bach yr ardal, yn gweithredu ar gudd-wybodaeth pan stopiwyd y car.

Daethpwyd o hyd i becyn wedi'i lapio mewn plastig du, a oedd yn pwyso hanner cilo, wedi'i guddio o dan sedd y teithiwr ym mlaen y car yn ystod chwiliad. Roedd yn cynnwys dros 300 dêl o heroin, 400 o grac cocên, a lapiad arall mawr o heroin.

Dywedodd y Ditectif Ringyll Andrew Clatworthy: "Nid yw gangiau sy'n trefnu bod y sylweddau niweidiol ac anghyfreithlon hyn yn dod mewn i'n cymunedau'n parchu ffiniau, felly nid yw'r heddlu'n eu parchu chwaith. Byddwn ni'n parhau i weithio gyda'n cydweithwyr yn y maes gorfodi'r gyfraith ledled y DU er mwyn ffurfio darlun o'r gweithgareddau hyn a dod â nhw i ben."

Ceisiodd Kenwright-Harbourne honni bod rhywun arall wedi plannu'r cyffuriau, a oedd ar eu ffordd i Lanelli ac Abertawe i'w gwerthu, yn y car.

Cafodd ei arestio a'i gymryd i'r ddalfa yn Rhydaman, a'r diwrnod canlynol (3 Hydref), cafodd ei gyhuddo o gyflenwi heroin a chrac cocên.

Ychwanegodd y Ditectif Ringyll Clatworthy: "Mae cyflymder arestio ac euogfarnu Kenwright-Harbourne yn y llys yn anfon neges glir - mae Heddlu Dyfed-Powys yn trin cyflenwi cyffuriau yn ein cymunedau o ddifrif, a byddwn ni'n ymdrechu i wneud pob dim o fewn ein gallu i ddwyn y rhai sy'n cyflenwi cyffuriau, drwy Linellau Cyffuriau neu fel arall, i gyfiawnder mor fuan â phosibl.

"Rwyf eisiau sicrhau'r cyhoedd ein bod ni'n gweithio'n agos â phartneriaid er mwyn lleihau camddefnyddio cyffuriau yn ein cymunedau, i'w gwneud yn farchnad lai proffidiol i gyflenwyr cyffuriau weithredu ynddi, ac wrth wneud hynny, gwneud Sir Gaerfyrddin yn le hyd yn oed mwy diogel i fyw."

Yn Llys y Goron Merthyr Tudful ddydd Iau 9 Ionawr, dedfrydwyd Kenwright-Harbourne i bedair blynedd ac wyth mis o garchar.

Mae llinellau cyffuriau yn broblem genedlaethol, lle mae grwpiau troseddu trefnedig o ddinasoedd yn defnyddio plant ac oedolion sy'n agored i niwed i gario a gwerthu cyffuriau.

Bydd 'rhedwyr', fel Kenwright-Harbourne, yn cael eu hanfon ar draws ffiniau sirol i ardaloedd fel Llanelli, y Drenewydd a Hwlffordd i ddosbarthu a/neu werthu cyffuriau dosbarth A ar ddiwedd arall y 'llinell'.

Mae’r grwpiau Llinellau Cyffuriau yn dueddol o ddefnyddio eiddo lleol, sydd fel arfer yn eiddo i rywun sy'n agored i niwed, weithiau pobl sy'n defnyddio cyffuriau, yn ganolfan ar gyfer eu gweithgareddau. Gelwir hyn yn 'cogio', a bydd yn aml yn digwydd drwy orfodaeth.

Carcharwyd dau aelod arall o grŵp troseddu trefnedig o Lerpwl ddiwedd 2019 am eu cysylltiad â'r math hwn o fodel gwerthu cyffuriau yn Sir Gaerfyrddin.

Dedfrydwyd Nicholas David Cleary, 28 oed o Cheviot Road, Lerpwl, i dair blynedd a naw mis o garchar ar 13 Rhagfyr 2019.

Dedfrydwyd Robert Pullen, 55 oed, o Deras Bassett, Llanelli, i chwe blynedd o garchar ar 1 Tachwedd 2019.