25 Tach 2013

Cafodd mwy na 1,000 o fodurwyr eu dal yn defnyddio eu ffonau symudol wrth yrru yn yr ymgyrch Atal Defnyddio Ffonau Symudol wrth Yrru Cymru Gyfan y mis diwethaf.

 

Roedd yr ymgyrch pythefnos o hyd, a oedd yn cynnwys partneriaid diogelwch ar y ffyrdd ar draws y wlad, yn anelu at godi ymwybyddiaeth ymhlith modurwyr o'r peryglon gwirioneddol dan sylw pan fydd gyrwyr yn torri'r gyfraith trwy ffonio neu anfon negeseuon testun wrth y llyw.

Cynhaliodd swyddogion ym mhedair ardal Heddlu Cymru batrolau rhagweithiol i dargedu modurwyr sy'n peryglu defnyddwyr eraill y ffyrdd trwy'r ymddygiad hwn ac addysgu gyrwyr o'r cosbau y byddan nhw'n eu hwynebu pe baent yn cael eu dal.

Yn ystod yr ymgyrchoedd, daeth y swyddogion ar draws cyfanswm o 1,095 o droseddau gyrru ffonau symudol.

Cyhoeddodd Heddlu De Cymru 91 o hysbysiadau cosb benodedig, ac yn ardal Gwent cyhoeddwyd cyfanswm o 47 hysbysiad i'r rhai a oedd yn torri'r gyfraith.

Yn ardal heddlu Dyfed-Powys cyhoeddwyd 862 o hysbysiadau, ac yng Ngogledd Cymru cafodd cyfanswm o 95 o droseddwyr eu dal a'u harestio.

 

Dywedodd Arolygydd Plismona Ffyrdd Heddlu De Cymru, Carwyn Evans: "Dyma un rhan yn unig o'n hymdrech barhaus i dargedu a gostwng nifer y gyrwyr sydd wrth risg o ddod yn rhan o wrthdrawiad difrifol neu angheuol o ganlyniad i ddefnyddio ffonau symudol wrth yrru.

"Ynghyd ag yfed a gyrru, goryrru, peidio â gwisgo gwregys a gyrru'n ddiofal, mae defnyddio ffôn symudol wrth y llyw, boed hynny yn anfon neges testun, defnyddio ap, neu'n gwneud galwad ffôn, yn cael ei ystyried yn un o'r "5 Angheuol"; pum achos mwyaf cyffredin o wrthdrawiadau traffig ffyrdd angheuol.

"Gall sylw hyd yn oed y gyrrwr mwyaf profiadol neu gymwys gael ei dynnu yn rhwydd. Gallai methu canolbwyntio am eiliad arwain at ganlyniadau difrifol ac mae'n siomedig bod 91 o fodurwyr yn Ne Cymru wedi torri'r gyfraith a rhoi eu bywydau eu hunain ac eraill wrth risg.

"Rhaid i ni gyd ystyried y ffordd yr ydym yn gyrru ac mae ein ffyrdd a gyrru cerbyd yn gofyn i ni amldasgio felly rhaid i unrhyw beth uwchlaw hynny sydd angen ein sylw aros nes ein bod wedi parcio'n ddiogel neu hyd nes bod ein siwrnai wedi dod i ben."

Dywedodd Dirprwy Brif-gwnstabl Heddlu Dyfed-Powys Carl Langley: "Mae Heddlu Dyfed-Powys yn ymrwymedig i fod yn gadarn ar y ffactorau hynny yr ydym yn gwybod sy'n cyfrannu yn anghyfartal at farwolaethau ac anafiadau difrifol ar ein ffyrdd. Mae unrhyw beth a all dynnu sylw wrth yrru yn beryglus ac mae gwneud i bobl feddwl ddwywaith cyn gyrru a defnyddio ffonau symudol yn allweddol, gan hynny gwnaed cryn ymdrech gan ein swyddogion yn ystod yr ymgyrch hon i wneud ein ffyrdd yn fwy diogel i bawb. Cawsom ein siomi fod cymaint o yrwyr yn barod i roi bywydau eu hunain ac eraill wrth risg tra wrth y llyw, ond mae'r canlyniad hwn yn dangos na fyddwn yn dioddef ymddygiad o'r fath yn ardal Dyfed-Powys a gobeithio y bydd yr 862 y deliwyd â hwy yma yn meddwl ddwywaith yn y dyfodol."

DIWEDD 

Ardal:

Dyfed Powys

Gwent

Heddlu Gogledd Cymru

Heddlu De Cymru

Nifer y Gyrwyr

857

47

91

95

Nifer y Goruchwylwyr

5

0

0

0

Oed:

 

 

 

 

Gwrywod dan 25 oed

133

13

7

17

Benywod dan 25 oed

74

2

5

9

Gwrywod dros 25 oed

299

29

62

53

Benywod dros 25 oed

171

3

17

16

Oed a Rhyw yn anhysbys

180

0

0

0

Cyfanswm:

862

47

91

95