21 Ion 2015

Canlyniadau Ymgyrch Atal Yfed/Cymryd Cyffuriau a Gyrru’r Gaeaf Cymru Gyfan

Cafodd dros 480 o yrwyr yng Nghymru eu dal dros y terfyn yfed a gyrru cyfreithiol yn ystod Ymgyrch Atal Yfed/Cymryd Cyffuriau a Gyrru Cymru Gyfan.

Yn ystod yr ymgyrch, a oedd ar waith rhwng 1 Rhagfyr 2014 ac 1 Ionawr 2015, rhoddwyd profion anadl i 30,718 o yrwyr ledled Cymru.

Cynhaliodd Heddlu Dyfed-Powys 8204 prawf anadl, gyda 140 ohonynt yn gadarnhaol. Yng Ngwent, cynhaliwyd 2,203 prawf anadl, gyda 42 yn gadarnhaol. Yng ngogledd Cymru, cynhaliodd swyddogion heddlu 15,627 prawf anadl, gyda 76 ohonynt yn gadarnhaol, a chynhaliodd Heddlu De Cymru 4684 prawf, gyda 230 ohonynt yn gadarnhaol.

Lansiwyd yr ymgyrch gyda chymorth dioddefydd yfed a gyrru, Dr Mark Boulcott , a gollodd ei wraig ac a adawyd yn anabl oherwydd gyrrwr dan ddylanwad alcohol.

Gan siarad ar ran heddluoedd Cymru, dywedodd Dirprwy Brif Gwnstabl Heddlu Dyfed-Powys, ac arweinydd Cymru Gyfan ACPO ar Blismona’r Ffyrdd, Carl Langley, "Mae’n siomedig bod 488 gyrrwr yng Nghymru wedi dewis peryglu eu bywydau eu hunain, a bywydau eraill yn ystod yr ymgyrch. Roeddem yn glir yn ein negeseuon drwy gydol yr ymgyrch nad yw cymryd cyffuriau neu yfed a gyrru’n dderbyniol, ac ni fydd yn cael ei oddef. Ond lleiafrif yw’r rhai sy’n dewis torri’r gyfraith a pheryglu eu hunain a defnyddwyr eraill y ffyrdd, ac rydyn ni’n diolch i’r cyhoedd a ddangosodd gefnogaeth tuag at yr ymgyrch ac a oedd yn hapus i gydweithredu.

"Mae yfed a gyrru’n difetha bywydau drwy’r flwyddyn, ac mae ein hymdrechion i fynd i’r afael â’r broblem yn parhau drwy gydol y flwyddyn. Rydyn ni’n gofyn i’r cyhoedd yng Nghymru ein helpu i gael gwared ar y bobl hyn o’n ffyrdd, a riportio unrhyw un rydych chi’n amau o gymryd cyffuriau neu yfed a gyrru.”

Meddai Susan Storch, Cadeirydd Diogelwch y Ffyrdd Cymru, “Mae yfed a/neu gymryd cyffuriau yn beryglus. Dylai gyrwyr fod yn gwbl ymwybodol o’r ffaith eu bod nhw mewn perygl o golli eu trwydded, derbyn dirwy a dedfryd o garchar, yn ogystal â pheryglu bywydau eraill, os ydynt yn gyrru dan ddylanwad alcohol neu gyffuriau.

 

“Rydyn ni’n canmol ymdrechion ein partneriaid yn y Gwasanaeth Heddlu yn ystod Ymgyrch y Gaeaf fel rhan o’n hymdrechion parhaus i bwysleisio’r neges ‘Gyrru neu Yfed’ nid y ddau.”

Os oes gennych chi wybodaeth am rywun rydych chi’n credu sy’n gyrru dan ddylanwad alcohol neu gyffuriau, ffoniwch Heddlu Dyfed-Powys ar 101 neu Taclo’r Tacle yn ddienw ar 0800 555 111. Mewn argyfwng, ffoniwch 999 bob amser.

Nodiadau:

  • Yn ystod Ymgyrch Gaeaf 2013, cafodd 35,255 o yrwyr brofion anadl yng Nghymru.
  • Cynhaliodd Heddlu Dyfed-Powys 11,281 prawf anadl, gyda 161 o’r rhain yn gadarnhaol. Yng Ngogledd Cymru, cynhaliwyd cyfanswm o 18,159 prawf anadl, gyda 107 o’r rhain yn gadarnhaol. Yng Ngwent, profodd swyddogion 2,470 gyrrwr, gyda 39 yn gadarnhaol, a chynhaliodd Heddlu De Cymru 3,345 prawf, gyda 158 canlyniad cadarnhaol.