22 Tach 2013

Ddydd Mercher 20 Tachwedd cynhaliodd swyddogion ar draws Powys ymgyrch fel rhan o Wythnos Diogelwch ar y Ffordd Brake.

Yn ardal Llanandras roedd y ffocws ar ddiogelwch gyrru gyda'r nos, adeiladu a defnydd ar gerbydau.

Cyhoeddwyd pum rhybudd ar lafar ar gyfer problemau goleuadau, adroddwyd am un gyrrwr yn gyrru heb ofal a sylw dyladwy a derbyniodd un gyrrwr hysbysiad cosb benodedig am ddefnyddio ffôn symudol wrth yrru.

Yn y cyfamser yn y Trallwng fe wnaeth swyddogion gyda chymorth Yr Asiantaeth Gwasanaethau Cerbydau a Gweithredwyr gynnal 46 o wiriadau cerbydau ar gymysgedd o gerbydau nwyddau a threlars wedi'u tynnu.

Cafwyd cyfanswm o 16 archwiliad llawn.

Cafwyd un gwaharddiad uniongyrchol oherwydd breciau diffygiol, pedwar gwaharddiad wedi'u hoedi am droseddau yn ymwneud â breciau, gardiau olwyn, drychau a llwythi.

Cafwyd un trosedd oriau gyrwyr hefyd.

Cafodd cyfanswm o dair cosb benodedig am broblemau yn ymwneud â breciau a ffonau symudol a chafodd dau eu cyhoeddi am droseddau adeiladu a defnydd.

Adnabu'r swyddogion hefyd un trosedd meddiant cyffuriau a deliwyd â hynny gyda rhybudd canabis.

Yn Llan-gors, yn sgil cudd-wybodaeth gan breswylwyr lleol mewn perthynas â goryrru, cynhaliwyd ymgyrch amlasiantaethol yn Ysgol Gynradd Llan-gors.

Cafodd swyddogion, ynghyd ag aelod o'r Adran Diogelwch ar y Ffyrdd yng Nghyngor Sir Powys, eu cynorthwyo gan 18 disgybl o Ysgol Gynradd Llan-gors wrth addysgu modurwyr o beryglon goryrru o fewn y terfyn cyflymder ugain milltir yr awr ger yr ysgol.

Cafodd cyfanswm o 15 modurwr gair o gyngor yn ymwneud â gyrru dros y terfyn cyflymder. Rhoddwyd dewis i fodurwyr o naill ai Hysbysiad Cosb Benodedig neu sgwrs gyda'r disgyblion.
Mewn grwpiau o dri, gofynnodd y disgyblion gwestiynau i'r modurwyr a oedd yn teithio yn gynt na'r terfyn cyflymder, eu haddysgu o'r terfyn cyflymder, a chodi ymwybyddiaeth o' r peryglon sy'n gysylltiedig â gyrru yn rhy gyflym.

Dyma un yn unig o'r ymgyrchoedd ar y cyd sydd wedi'u cynnal yn Llan-gors, Aberhonddu yn ystod misoedd diweddar fel rhan o flaenoriaeth Heddlu a Chymunedau Gyda'i Gilydd.

Roedd yn ymgyrch lwyddiannus gydag aelodau'r cyhoedd yn ymateb yn gadarnhaol i'r ymgyrch.
Yn y cyfamser yn ardal Ystradgynlais cafodd 36 o gerbydau eu stopio a siaradwyd â'r gyrwyr yn ymwneud â phroblemau tynnu sylw a goryrru.

Cynhaliodd Swyddogion o Uned Plismona Ffyrdd mewn partneriaeth gyda Thîm Plismona Bro Ystradgynlais Ymgyrch Brake rhwng 1pm a 4pm Ddydd Iau 21 Tachwedd yn Wind Street ger Ysgol Gyfun Maesydderwen ac Ysgol Gynradd Penrhos ar Heol Aberhonddu.

Cafwyd croeso cynnes i'r patrolau gwelededd uchel hyn gan aelodau'r cyhoedd fu'n siarad â swyddogion am eu pryderon.

Bydd y rhain yn awr yn cael eu coladu a'u hadrodd wrth y cyrff perthnasol.

“Ar y cyfan, mae ein cyfranogiad yn Wythnos Diogelwch ar y Ffyrdd wedi bod yn ymarfer gwerthfawr," dywedodd yr Arolygydd Mark Davies o uned plismona ar y ffyrdd yr heddlu. “Mae cysylltu â'r cyhoedd mewn ffordd gadarnhaol wedi talu ar ei chanfed, nid yn unig o ran rhoi sicrwydd iddynt ond hefyd wrth ganiatáu i ni gasglu cudd-wybodaeth werthfawr o ran gyrwyr a phroblemau ar y ffordd."