07 Meh 2016

Dros benwythnos gŵyl y banc, sef 28-30 Mai, fel rhan o raglen diogelwch y ffyrdd barhaus, parhaodd unedau plismona’r ffyrdd â’u hymdrechion i hyrwyddo diogelwch y ffyrdd a lleihau nifer yr anafiadau ar ein ffyrdd. Treuliodd swyddogion ledled Dyfed-Powys y penwythnos yn darparu patrolau amlwg a chanolbwyntio gweithgarwch ar feiciau modur, gan dargedu’r prif ffyrdd a ddefnyddir gan feicwyr modur sy’n reidio trwy’r ardal heddlu.  

Cynhaliodd swyddogion plismona’r ffyrdd penodedig Ymgyrch Darwen dros gyfnodau o ddeuddeg awr llawn, a hynny’n aml ar fyr rybudd dros ŵyl y banc. Defnyddion nhw feiciau modur a cheir â marciau’r heddlu a rhai heb farciau’r heddlu yn ystod yr ymgyrch. Profodd y swyddogion gysylltiad cadarnhaol iawn â beicwyr modur mewn safleoedd amrywiol lle mae beicwyr modur yn dueddol o ymgasglu, megis caffis, gwasanaethau a chilfannau yn ardaloedd Llanymddyfri, Glan Wysg, Pontsenni ac Aberhonddu.

Yn ogystal ag ymgysylltu ac addysgu, cynhaliwyd gweithgarwch gorfodi pan yn briodol, gyda rhai o’r canlyniadau arwyddocaol fel a ganlyn:

 • Cyhoeddwyd nifer o hysbysiadau Adran 59 a rhybuddion llafar i feicwyr modur yng nghoedwig Dyfi. Symudwyd beicwyr o’r ardal a hysbyswyd Adnoddau Naturiol Cymru

 • Atafaelwyd beic modur o dan Adran 165 o Ddeddf Traffig y Ffyrdd, dim trwydded

 • Cyhoeddwyd 7 hysbysiad Adran 59 i feicwyr modur

 • Cyhoeddwyr 16 hysbysiad cosb benodedig am arddangos platiau rhif yn anghywir

 • Cyflwynwyd 8 Adroddiad Trosedd Traffig am gyflymder gormodol

 • Cyflwynwyd 2 Adroddiad Trosedd Traffig am fynd yn groes i linellau gwyn solet

 • Cyhoeddwyd 1 hysbysiad cosb benodedig am ddiffyg MOT

 • Arestiwyd 2 feiciwr modur am brofion cyffuriau cadarnhaol

Yn ogystal, ymdriniwyd yn gadarn â gyrwyr ceir yn ystod yr ymgyrch, gydag enghreifftiau fel a ganlyn:

 • Cyhoeddwyd 3 Adroddiad Trosedd Traffig am ddiffyg yswiriant

 • Arestiwyd 1 am yrru pan oedd wedi’i wahardd

 • Cyhoeddwyd 6 Adroddiad Trosedd Traffig am gyflymder gormodol

 • Cyhoeddwyd 2 Adroddiad Trosedd Traffig am beidio â gwisgo gwregys diogelwch

 • 1 hysbysiad cosb benodedig am ddiffyg MOT

 • Cyhoeddwyd 2 Adroddiad Trosedd Traffig am ddefnyddio ffôn symudol wrth yrru

 • 2 rybudd am feddu ar ganabis

 • 1 arést am yfed a gyrru

Roedd hi’n dda gan swyddogion a oedd yn gysylltiedig â’r ymgyrch nodi na fu unrhyw wrthdrawiadau beic modur difrifol nac angheuol dros y penwythnos, felly roedd hi’n ymgyrch lwyddiannus ar gyfer pawb a oedd yn gysylltiedig â hi.

Dywedodd Mike Melly, Arolygydd Plismona’r Ffyrdd: “Mae diogelwch y ffyrdd a lleihau anafiadau’n flaenoriaeth ar gyfer Heddlu Dyfed-Powys. Mae Ymgyrch Darwen yn rhoi cyfle i swyddogion addysgu ac ymgysylltu â beicwyr modur, a defnyddwyr eraill y ffyrdd, i atal trasiedïau. Mae patrolio’n ffyrdd yn y modd hwn yn ymwneud ag achub bywydau. Rwy’n ddiolchgar iawn i’r swyddogion hynny a weithiodd ymlaen er mwyn cynorthwyo â’r ymgyrch, a’r rhai hynny a weithiodd ar fyr rybudd – ac mae’n braf nodi na fu unrhyw wrthdrawiadau beic modur difrifol nac angheuol yn dilyn yr ymgyrch lwyddiannus, diolch byth. Bydd Ymgyrch Darwen yn parhau yn ystod misoedd yr haf.”