28 Ion 2020

Mae rhingyll heddlu wedi’i ganmol am ei ymrwymiad i sicrhau lles ei dîm.

Mae ei gyfoedion a’i reolwyr yn ystyried Tom Grace, Rhingyll gyda Heddlu Dyfed-Powys, fel rhywun sy’n cymryd cyfrifoldeb personol am les emosiynol a meddyliol ei staff.

Dros y 18 mis diwethaf yn arbennig, mae nifer o’i gydweithwyr wedi dweud bod y Rhingyll Grace wedi’u helpu drwy amgylchiadau personol anodd, gan gynnig ei amser yn y gwaith, a thu allan i’r gwaith.

Dywedwyd bod ei angerdd tuag at gefnogi ei staff yn eu “grymuso”, ac mae hyn wedi arwain ato’n cael ei gydnabod mewn seremoni wobrwyo.

Y Rhingyll Tom Grace

Y Rhingyll Tom Grace

Dywedodd y Rhingyll Grace, a ymunodd â Heddlu Dyfed-Powys fel Cwnstabl Gwirfoddol yn Aberteifi yn 1999: “Rydw i wir yn mwynhau fy swydd. Fel pawb, rwyf wedi cael diwrnodau gwael, ond rwyf bob amser wedi gweithio gyda thimoedd da o swyddogion, a derbyn cefnogaeth pan rwyf wedi gofyn amdano neu phan mae rhywun wedi synhwyro fy mod i’n isel. 

“Mae unrhyw rôl o fewn y gwasanaeth heddlu’n un heriol, a gydag effeithiau llymder mewn blynyddoedd diweddar, rwyf wedi gweld effaith a straen y swydd ar lawer mwy o bobl. 

“Fel rhingyll, rwy’n teimlo bod hon yn rôl allweddol lle y medrwn adnabod pryd mae angen cymorth. Os allaf gynnig ychydig o’r cymorth neu’r arweiniad hwnnw, rwy’n llwyddo.” 

Daeth y Rhingyll Grace yn SCCH ar ôl bod yn Gwnstabl Gwirfoddol, ac yn 2007, daeth yn Gwnstabl Heddlu. Bellach, mae’n gweithio gyda’r tîm ymateb yn Llanelli. 

Trwy ei brofiadau ar draws Sir Gaerfyrddin a Cheredigion, mae’r Rhingyll Grace wedi mabwysiadu technegau ac arferion o’i oruchwylwyr ei hun, gan eu cyfuno i fod yr arweinydd gorau posibl. 

Meddai: “Mae gweithio gyda’r gwasanaeth heddlu’n un o’r swyddi anoddaf fedrwch chi wneud, ond mae’n un o’r rhai sy’n rhoi’r boddhad mwyaf hefyd.  

“Mae’r rhai sydd ar fy sifft i, a phawb o’m cwmpas, yn gwybod y gallant bob amser siarad â mi am unrhyw beth, hyd yn oed os nad yw’n ymwneud a’r gwaith – neu o leiaf rwy’n credu eu bod nhw’n gwybod hynny.” 

Mae’r Rhingyll Grace yn gwirio llwyth gwaith ei swyddogion yn rheolaidd, gan ymgymryd â thasgau i’w hatal rhag cael eu gorlethu. Mae’n cefnogi cydweithwyr sydd wedi bod i ffwrdd o’r gwaith oherwydd salwch neu anaf, ac mae hyd yn oed yn mynd ati i sicrhau bod gan ei dîm bopeth sydd angen arnynt ar ddyletswydd. 

Ar ddydd Nadolig, coginiodd frecwast ar gyfer swyddogion tref Llanelli a Llanelli wledig i’w cadw i fynd yn ystod y dydd. 

“Rwy’n credu’n gryf yn y dywediad ‘mae byddin yn gorymdeithio ar ei stumog’,” meddai. “Mae pawb ohonom wedi dioddef sifftiau estynedig, heb egwyl am oriau. 

“Fel cwnstabl, a nawr fel rhingyll, rwy’n cymryd camau i sicrhau bod swyddogion naill ai’n cael egwyl ar gyfer lluniaeth, neu’n cael bwyd wrth weithio. 

“Mae’n hwb i’r morâl, ac yn sicr, mae pawb ohonom yn gweithio’n well ar stumog lawn nag ar stumog wag. Rwy’n ffodus iawn bod gennyf wraig a theulu cefnogol iawn sydd bob amser wedi cynorthwyo â hyn. Weithiau, mae fy ngwraig neu fy mam-yng-nghyfraith yn gweithio powlen o tsili, brechdanau i bawb sydd wrthi’n diogelu lleoliad trosedd, neu blatiau ychwanegol o ginio dydd Sul. 

“Dyna’r peth lleiaf y gallaf ei wneud ar gyfer yr holl swyddogion a staff sy’n gweithio’n ddiflino er mwyn darparu gwasanaeth o safon.”