28 Ion 2014

Un o’r heriau mwyaf o ran plismona gwledig yw daearyddiaeth ac unigedd, gyda’ch cymydog nesaf ychydig filltiroedd i ffwrdd. Dyna pam y mae Heddlu Dyfed-Powys yn gweithio gydag undeb yr amaethwyr a chymorth i ddioddefwyr, ymysg eraill, i ddarparu gwell gwasanaeth i’n cymunedau gwledig.

Menter sy’n gweithio mewn cymunedau gwledig yw Gwarchod Ffermydd. Nid yw’n gysyniad newydd, ond mae swyddogion heddlu a swyddogion cefnogi cymunedol yr heddlu yng ngogledd Ceredigion yn ei hyrwyddo i ffermwyr gan ofyn iddynt ymuno.

Mae’n darparu gwybodaeth a chyngor ynglŷn ag atal trosedd. Hefyd, mae’n rhwydwaith rhybuddio ar gyfer unrhyw ddigwyddiadau neu ymddygiad amheus a allai ddigwydd.

Dywedodd y Prif Arolygydd Nicola Carter, “Gwahoddom amryw o grwpiau, sefydliadau a chwmnïau o’r sector gwirfoddol, preifat a chyhoeddus i Uwch-gynhadledd fis Rhagfyr y llynedd er mwyn rhannu gwybodaeth ac arbenigedd ynglŷn ag anghenion pobl sy’n byw yn ein cymunedau gwledig a’r materion sy’n eu hwynebu. 

“Rydym yn ymroddedig tuag at roi’r cyhoedd yn gyntaf ac yn gwneud ein gorau i ddarparu gwasanaeth maen nhw ei eisiau sy’n gwneud iddynt deimlo’n ddiogel yn eu cartrefi. Rydym eisiau’i gwneud mor hawdd â phosibl i bobl ofyn am help a’i dderbyn. Fodd bynnag, rydym hefyd yn sylweddoli na all yr Heddlu fod ym mhob man, a bod angen i ni weithio gydag eraill, gan gynnwys preswylwyr, i sicrhau y cynhelir plismona amlwg drwy wybod pan fydd swyddog yn y gymuned bob wythnos, neu pryd y bydd y cylchlythyr cymunedol nesaf yn cael ei gyhoeddi gan y tîm lleol, yn ogystal â chael swyddogion ar y bît.”

Esbonnir y cynllun Gwarchod Ffermydd gan PCSO Dan Hughes, a sut y gall helpu i atal troseddau, “Mae cynllun Gwarchod Ffermydd yn gweithio mewn dwy ffordd. Rydym yn rhoi gwybodaeth i berchnogion tir, ffermwyr a phobl sy’n byw mewn cymunedau gwledig am yr hyn y gallant wneud i ddiogelu eu heiddo, yn ogystal â darparu rhwydwaith ar gyfer seinio rhybudd ynghylch unrhyw ymddygiad neu ddigwyddiad sy’n ymddangos yn anarferol ar gyfer yr ardal.

“Mae’n debyg i’r cynllun Gwarchod Cymdogaeth, ond mae wedi’i anelu at gymunedau mwy anghysbell ac unig. Rydym wedi ail-sefydlu nifer o gynlluniau dros y misoedd diwethaf yng ngogledd Ceredigion, gyda chyfanswm o 40 fferm dros tua 80 milltir sgwâr. Mae angen sefydlu mwy o gynlluniau fel eu bod yn bodoli ledled Ceredigion. I ddarganfod mwy, galwch 101 a gofynnwch am Dîm Plismona Bro Machynlleth, neu anfonwch e-bost at MachynllethNPT@dyfed-powys.pnn.police.uk

Ychwanega Caryl Wyn-Jones o Undeb Amaethwyr Cymru, “Gwyddwn fod Gwarchod Ffermydd yn gweithio gan fod ein haelodau sy’n rhan o’r cynllun yn teimlo’n fwy diogel, ac mae ganddynt ffordd o riportio pethau sy’n ymddangos yn amheus yn eu cymunedau. Rydym yn cydweithio’n dda â’r tîm plismona lleol ac maent yn defnyddio’n swyddogion i gynnal cyfarfodydd Gwarchod Ffermydd. Mae gweithio’n agos gyda’n gilydd ar gyfer cyflawni’r un nod yn arbed amser, arian ac ymdrech, ac yn darparu gwell gwasanaeth i breswylwyr a’n haelodau. 

Dywedodd Alan Pearce o fudiad Cymorth i Ddioddefwyr Cymru , “Mae pob yn ohonom ni’n gwybod fod lefelau trosedd yn isel yn Nyfed-Powys. Mae hyn yn ei gwneud hi’n fwy anarferol i ddioddef trosedd, sy’n golygu y gall yr effaith fod yn fwy na’r effaith yn y cymunedau mwy trefol. Rydym yn gweithio gyda’r heddlu ac yn rhannu ein gwybodaeth arbenigol o ran effaith troseddau mewn cymunedau mwy unig.”

Dywedodd y Prif Gwnstabl Simon Prince, “Rwyf wedi dweud y byddwn ni’n cymryd camau dewr ac arloesol ymlaen tuag at wella ein gwasanaethau i gymunedau gwledig, gyda’r nod o fod yr Heddlu y mae eraill yn dod ato am gyngor ynglŷn â phlismona ardaloedd gwledig. Yn ddiweddar, derbyniom gyllid gan y Coleg Plismona ar gyfer sefydlu Canolfan Ragoriaeth, a fydd yn ein caniatáu i ddefnyddio cymorth academaidd a datblygu ymagwedd sy’n seiliedig ar dystiolaeth tuag at gadw’n cymunedau unig mor ddiogel â phosibl. 

“Rydym yn gweithio gydag amrediad eang o bartneriaid er mwyn rhannu syniadau a gwybodaeth, ac yn edrych ar ffyrdd o ddod â ni’n agosach at gymunedau gwledig. Mae’n rhaid i ni beidio â disgwyl i bobl ddod atom ni. Mae’n rhaid i ni gychwyn mynd atyn nhw, mewn modd sy’n hwylus iddynt. Cyflwynwyd llawer o syniadau da yn yr Uwch-gynhadledd a gynhaliom fis Rhagfyr. Rydym nawr yn palu trwyddynt ac yn edrych ar beth fedrwn ni gyflwyno’n gyflym; beth all gymryd mwy o amser a chynllunio a hyd yn oed ailstrwythuro; a beth allwn ni gyflwyno gydag asiantaethau eraill. Rwy’n llwyr ymroddedig tuag at ddarparu gwasanaethau plismona ardderchog, hygyrch i’n holl gymunedau yn Nyfed-Powys.” 

Nodiadau i Olygyddion
Ariannu’r Ganolfan Ragoriaeth
Bydd y grant gan y Coleg Plismona yn galluogi Heddlu Dyfed-Powys i gydweithio gyda Sefydliad y Prifysgolion ar Wyddorau’r Heddlu, a leolir yng Nghaerdydd, ac eraill er mwyn cychwyn rhwydwaith lefel uchel ar gyfer datblygu arbenigedd o ran cadw’n cymunedau gwledig yn ddiogel rhag trosedd.
Bydd gwaith y Ganolfan ar gyfer Plismona Gwledig a Chyfiawnder yn bwydo i mewn i’r Ganolfan Beth Sy’n Gweithio Cenedlaethol ar gyfer Lleihau Trosedd, gan ddarparu tystiolaeth gadarn a chynhwysfawr er mwyn i’r heddlu fynd i’r afael â throsedd.