12 Chw 2018

Mae dyn a ymosododd ar ddau swyddog heddlu ar ôl iddo gael ei arestio am ladrata wedi ei ddedfrydu heddiw (Dydd Llun 12 Chwefror 2018) i bedair mlynedd a hanner o garchar.

 

Defnyddiodd Simon Paul Jones, 25 oed o Drefaldwyn, gyllell â min 3 modfedd i ymosod ar gynorthwyydd siop gornel ddydd Mawrth 2 Ionawr 2018. Ar ôl mynnu arian, pwyntiodd Jones y gyllell at ei ddioddefydd, ei wthio a’i daro ar ei ben cyn dianc o’r siop heb arian. Dioddefodd y gweithiwr siop fân anafiadau.

 

Ychydig yn ddiweddarach, arestiwyd Jones mewn tafarn yn y Trallwng. Yn y ddalfa, dechreuodd ymddwyn yn ymosodol, gan gnoi braich PC Andrew Taylor a phwno’r Rhingyll Philip Edwards, gan achosi difrod i’w oriawr a briwiau a chleisiau i’w wyneb.

 

Cafodd ei gyhuddo o ymgais i ladrata, dau achos o ymosod ar gwnstabl a difrod troseddol ar 3 Ionawr ac fe’i gadwyd yn y ddalfa. Plediodd yn euog i bob cyhuddiad yn Llys y Goron yr Wyddgrug yn gynharach y mis hwn (dydd Gwener 2 Chwefror).

 

Dywedodd Darren Davies, Dirprwy Brif Gwnstabl Heddlu Dyfed-Powys: “Yn Heddlu Dyfed-Powys, rydyn ni’n trin troseddau treisgar yn ddifrifol iawn, ac mae’r achos hwn yn arbennig o gas. Nid yn unig yr ymosodwyd ar aelod diniwed o’r cyhoedd yn y gwaith, ond dau swyddog heddlu hefyd wrth iddynt gyflawni eu dyletswyddau Dylai neb ddisgwyl dioddef trais yn y gwaith.” 

 

Dywedodd Philip Edwards, Rhingyll dalfa’r Drenewydd: “Rydw i wedi bod yn gweithio yn y ddalfa ers 15 mlynedd, ac yn anffodus, rydw i wedi dioddef ymosodiad fwy nag unwaith. Mae digwyddiadau o’r fath yn fy nghynhyrfu bob tro – ni ddylent fod yn rhan o’r swydd. Y tro hwn, roeddwn i’n gofidio fwyaf am y ffaith bod fy oriawr – anrheg Nadolig gan fy mhlant ifainc – wedi torri.”

 

Ychwanegodd PC Andrew Taylor: “Pan welais i’r Rhingyll Edwards yn dioddef ymosodiad, ni feddyliais ddwywaith am helpu, ond yn anffodus, nid yw pobl fel pe baent yn ystyried effaith eu hymddygiad treisgar. Gan fy mod i wedi cael fy nghnoi, rwy’n disgwyl am ganlyniadau profion ysbyty.”

 

Dywedodd y swyddog sydd â gofal dros yr achos, y Ditectif Gwnstabl Daniel Livermore: “Synnais wrth wylio darn ffilm o’r digwyddiad hwn ac roeddwn i’n poeni am les fy nghydweithwyr, a oedd wedi dioddef shwt drais mewn amgylchedd a reolir – eu gweithle. Fel ymchwilydd, rwy’n gweld cynnydd yn nifer yr ymosodiadau ar swyddogion, yn arbennig rhai ar reng flaen plismona. Yn llawer rhy aml, mae swyddogion yn ei anwybyddu am eu bod nhw’n credu ei fod yn rhan o’r swydd, ond ni ddylid dioddef ymddygiad o’r fath. Ni fyddai’n cael ei ystyried yn dderbyniol o dan unrhyw amgylchiadau eraill.”

 

Yn unol â chanllawiau cenedlaethol a 25 gwasanaeth heddlu arall ym Mhrydain, mae Heddlu Dyfed-Powys yn bwriadu cyflwyno gwarchodwyr rhag poeri a chnoi i bob swyddog rheng flaen yn y dyfodol agos. Bydd rhagor o wybodaeth yn cael ei rhyddhau ar y pryd.