15 Meh 2018

Mae tri dyn wedi’u dedfrydu i gyfanswm o 20 mlynedd o garchar ar ôl i ddynes 88 oed gael ei churo’n ddidrugaredd yn ei chartref ger y Drenewydd.

 Flwyddyn yn ôl (19 Mehefin 2017), ymosodwyd ar Blanche Rowlands a chafodd ei chloi yn ei hystafell wely am sawl awr. Yn ffodus, daeth cymydog o hyd iddi, ond roedd hi wedi dioddef anafiadau difrifol a newidiodd ei bywyd. 

Cafodd ei modrwy dyweddïo a gemwaith eraill o werth sentimental a roddwyd iddi gan ei diweddar ŵr eu dwyn. Nid ydynt wedi dod i’r glawr. 

Plediodd y tri dyn yn euog yn Llys y Goron Caernarfon Dydd Mercher 13 Mehefin.

Blanche Rowlands

Blanche Rowlands

Jeffrey John Earp

Jeffrey John Earp

Keith Charles Grogan

Keith Charles Grogan

Carl John Barratt

Carl John Barratt

Dedfrydwyd Jeffrey John Earp o’r Drenewydd i 14 mlynedd a 4 mis o garchar am ladrata ac am gynllwynio i ladrata.

Dedfrydwyd Keith Charles Grogan o’r Drenewydd a Carl John Barratt o’r Drenewydd i dair blynedd o garchar yr un am gynllwynio i ladrata.

Dywedodd y Ditectif Gwnstabl Amy Davies, y swyddog a oedd â gofal dros yr achos: “Yr ymosodiad cynlluniedig erchyll hwn ar ddynes fregus yw’r achos gwaethaf rwyf erioed wedi ymdrin ag ef. Dioddefodd Blanche ymosodiad parhaus ffiaidd, ac fe’i gadawyd ag anafiadau sydd wedi newid ei bywyd. Gallai’r canlyniad yn hawdd fod wedi bod lawer gwaeth. 

“Ar ôl ymchwiliad dwys a barodd flwyddyn, rwy’n fodlon ein bod ni wedi sicrhau’r canlyniad gorau posibl ar gyfer Blanche a’i theulu.

“Hoffwn ddiolch i gymuned y Drenewydd am eu cymorth a’u cefnogaeth, sydd wedi’n helpu ni i ddod â’r achos hwn i’r llys a sicrhau rhywfaint o ymdeimlad o gyfiawnder i bawb a gafodd eu heffeithio.” 

Mae merch Blanche, Bethan Rowlands, wedi diolch i swyddogion am wneud y Drenewydd yn le mwy diogel: “Mae’r teulu cyfan yn fodlon â’r canlyniad llys. Ar ran mam, hoffwn estyn fy niolch diffuant i’r gymuned am gefnogi mam dros y 12 mis diwethaf.

“Hoffwn ddiolch hefyd i heddlu’r Drenewydd am eu hymroddiad a’r gwaith caled a wnaed er mwyn dwyn y dynion hyn i gyfiawnder a gwneud y dref yn le mwy diogel i bawb.”