01 Hyd 2019

Mae dau ddyn wedi eu carcharu am gyfanswm o ddeng mlynedd am gyflenwi cyffuriau dosbarth A yn Llanelli (ar ddydd Gwener, 20 Medi 2019).

Ar ddiwedd achos llys chwe diwrnod yn Llys y Goron, Abertawe, carcharwyd Andrew Brian Taylor, 43 oed, o Ffordd yr Orsaf, Llanelli am bum mlynedd a hanner, a derbyniodd Junior Ralph Forbes-Williams, 20 oed, o Church Road, Nechells, Birmingham, ddedfryd o bedair blynedd a hanner am ei ran ef yn drosedd.

Arestiwyd y ddau yn ystod cyrch yn fflat Taylor ym mis Ionawr, wedi i swyddogion o Heddlu Dyfed-Powys dderbyn gwybodaeth ynghylch delio cyffuriau yno. Yn fuan iawn daeth yn glir fod gan y cyffuriau gysylltiad â llinell sirol i Birmingham, ac ynghyd â thua £600 mewn arian parod, darganfu swyddogion heroin, diamorffin, cocên a chanabis gyda gwerth o oddeutu £1,000.

Cyhuddwyd Taylor a Forbes-Williams o ddelio cyffuriau dosbarth A o fewn 12 awr i’w harestio ar Ionawr 21, 2019, a chawsant eu hanfon ar remand i’r ddalfa yn Llys y Goron Abertawe y diwrnod canlynol.

Meddai’r Ditectif Arolygydd Wayne Bevan: “Mae’r dynion hyn yn adnabyddus i’r heddlu, felly dim ond am ychydig ddiwrnodau yr oedd Forbes-Williams wedi bod yn Llanelli pan ddaeth swyddogion yn ymwybodol ohono.

“Mae cyflymder eu harestio a’u cyhuddo yn anfon neges glir – mae Heddlu Dyfed-Powys o ddifri ynghylch atal y cyflenwad cyffuriau yn ein cymunedau, a byddwn yn ymdrechu i wneud pob peth y gallwn i ddod â’r rheiny sy’n cyflenwi cyffuriau, boed hynny drwy Linellau SIrol neu fel arall, i gyfiawnder mor gyflym â phosibl.

“Rydym yn parhau i weithio’n ddiflino i ostwng y camddefnydd o gyffuriau o fewn ein cymunedau, er mwyn ei gwneud yn farchnad lai ffyniannus i gyflenwyr cyffuriau weithio o’i mewn, ac wrth wneud hynny, sicrhau bod Sir Gaerfyrddin yn lle diogelach i fyw.

“Y cymunedau sy’n gwybod orau beth sy’n arferol iddyn nhw, ac felly rydyn ni’n dibynnu ar y cyhoedd i’n helpu ni i adnabod gweithgarwch delio cyffuriau fel y gallwn weithredu’n gadarn. Rwyf yn annog unrhyw un sydd â phryderon ynghylch defnyddio neu gyflenwi cyffuriau yn eu cymuned i siarad gyda ni, neu i gysylltu’n ddienw gyda Crimestoppers.”

Rhowch adroddiad am unrhyw weithgarwch amheus neu unrhyw bryderon ynghylch gwerthu a chymryd cyffuriau yn eich cymuned ar-lein: http://bit.ly/DPPReportOnline, drwy e-bost: contactcentre@dyfed-powys.pnn.police.uk, neu dros y ffôn: 101. I roi gwybodaeth yn ddienw, ffoniwch yr elusen annibynnol Crimestoppers ar 0800 555 111. Gall blant a phobl ifanc roi gwybodaeth yn ddienw drwy fynd at www.fearless.org.

 

 

 

NODYN Y GOLYGYDD

Mae Llinellau Sirol yn fater cenedlaethol sy’n dod yn fwyfwy amlwg, lle mae grwpiau troseddu trefnedig o ardaloedd dinesig fel Llundain, Lerpwl a Birmingham yn rhoi plant a phobl agored i niwed rhyngddyn nhw eu hunain a’r perygl o gael eu dal drwy ddylanwadu arnynt a’u gorfodi i gludo a gwerthu cyffuriau.

Bydd “rhedwyr” yn cael eu hanfon ar draws ffiniau sirol i ardaloedd fel Llanelli, y Drenewydd a Hwlffordd i drosglwyddo a/neu werthu cyffuriau dosbarth A ar ben arall y llinell.

Mae grwpiau Llinellau Sirol yn tueddu defnyddio eiddo lleol, sydd fel arfer eiddo i unigolyn agored i niwed, weithiau defnyddwyr cyffuriau, fel canolfan ar gyfer eu gweithgareddau. Gelwir hyn yn bod yn gwcw yn y nyth, a bydd yn aml yn digwydd drwy ddefnyddio trais neu orfodaeth.

Arwyddion i fod yn ymwybodol ohonynt

Arwyddion i fod yn ymwybodol ohonynt sy’n awgrymu bod gan rywun gwcw yn y nyth:

 • Cynnydd yn niferoedd y bobl sy’n mynd a dod
 • Cynnydd yn niferoedd y ceir neu feiciau sydd y tu allan
 • Sbwriel y tu allan
 • Arwyddion fod cyffuriau’n cael eu defnyddio
 • Nid ydych wedi gweld yr unigolyn sy’n byw yno’n ddiweddar, neu pan rydych wedi eu gweld maent wedi bod yn bryderus neu â’u sylw yn rhywle arall.

Arwyddion i fod yn ymwybodol ohonynt a allai awgrymu fod plentyn yn rhan o weithgarwch llinellau sirol:

 • A ydyn nhw’n mynd ar goll o’u hysgol neu eu cartref o hyd?
 • A ydyn nhw’n teithio ar eu pennau eu hunain i lefydd sy’n bell iawn o’u cartref?
 • A oes ganddyn nhw’n sydyn lawer o arian/llawer o ddillad newydd/ffonau symudol newydd?
 • A ydyn nhw’n derbyn llawer mwy o alwadau neu negeseuon testun nag arfer?
 • A ydyn nhw’n cludo neu’n gwerthu cyffuriau?
 • A ydyn nhw’n cario arfau neu’n adnabod pobl sydd â mynediad at arfau?
 • A ydyn nhw mewn perthynas neu’n cymdeithasu gyda rhywun/pobl sy’n hŷn ac yn eu rheoli?
 • A oes ganddyn nhw anafiadau na ellir eu hesbonio?
 • A ydyn nhw’n ymddangos yn dawedog neu fel petai ganddynt rywbeth i’w guddio?
 • A ydyn nhw’n ymddangos yn ofnus?
 • A ydyn nhw’n hunan-niweidio?