31 Mai 2019

Mae pensiynwr o Sir Gâr wedi cael ei garcharu am gyfres o droseddau rhywiol yn erbyn plant sy'n dyddio'n ôl i'r chwedegau.

 

Heddiw (ddydd Iau, 30 Mai 2019), cafodd David Allen Davies, o Bontyberem, ei ddedfrydu i chwe blynedd a hanner o garchar yn Llys y Goron Abertawe am droseddau yn erbyn dau blentyn. Mae wedi cael ei roi ar y gofrestr troseddwyr rhyw am gyfnod amhenodol.

 

Arestiwyd Davies, sy'n cael ei adnabod yn lleol fel 'Dai Love' a 'Dai Trout', gan Heddlu Dyfed-Powys ym mis Gorffennaf 2016, ar ôl i un o'i ddioddefwyr ganfod y nerth i hysbysu'r heddlu am y gamdriniaeth a ddioddefodd bron hanner can mlynedd yn ôl - pan oedd ond yn saith mlwydd oed.

 

Yn ystod yr ymchwiliad, dywedodd ail ddioddefwr wrth y swyddogion fod Davies wedi talu iddi berfformio gweithredoedd rhywiol arno pan oedd hi'n ddim ond wyth oed.

 

Nid oedd y merched yn adnabod ei gilydd ac nid oeddent erioed wedi cyfarfod o'r blaen, a dywedodd y ddwy fod y troseddau wedi digwydd yn ei gartrefi ym Mhontyberem a Chaerfyrddin.

 

Wrth i'r ymchwiliad fynd rhagddo, daeth y swyddogion i wybod am fanylion pryderus ynghylch ymddygiad Davies, a chlywsant fod ganddo enw am wneud cynigion i ferched ifanc.

 

Maent yn annog unrhyw un sydd wedi cael ei gam-drin yn rhywiol gan Davies, neu gan unrhyw un arall, i gysylltu â nhw.

 

Meddai'r swyddog a arweiniodd yr ymchwiliad, y Ditectif Gwnstabl Lee Davies: “Mae hwn wedi bod yn ymchwiliad cymhleth, sydd wedi mynd â'r tîm ar hyd a lled Cymru a Lloegr.

 

“Roedd gorfod ailgodi'r atgofion hyn yn brofiad poenus iawn i'r dioddefwyr, a hoffwn ddiolch iddynt am eu dewrder. Rwy'n gobeithio y gallant nawr ddechrau symud ymlaen o'r bennod hon yn eu bywydau.

 

“Yn anffodus, nid yw Davies erioed wedi derbyn y cyfrifoldeb am y troseddau a gyflawnodd yr holl flynyddoedd hynny yn ôl. Nawr ein bod yn gwybod am ei ymddygiad, rydym yn credu y gallai fod mwy o ddioddefwyr.

 

“Rwy'n annog unrhyw un sydd wedi cael ei effeithio ganddo i gysylltu â ni. Mae gennym swyddogion heddlu arbenigol a fydd yno i'ch cefnogi chi. ”

 

Ar 8 Ebrill 2019 yn llys y goron Abertawe, cafwyd Davies yn euog o 13 cyhuddiad o ymosod yn anweddus ac anwedduster dybryd tuag at ferched a oedd o dan 14 oed ar y pryd.

 

Os ydych wedi cael eich cam-drin yn rhywiol pan oeddech yn blentyn, nes os ydych yn cael eich cam-drin yn rhywiol nawr, rhowch wybod i Heddlu Dyfed-Powys drwy ffonio 101 a gofyn am gael siarad â swyddog yn gyfrinachol. Bydd rhywun yn gwrando arnoch chi a byddwch yn cael eich cymryd o ddifrif. Gallwch ein hysbysu ar-lein drwy ein gwefan: https://www.dyfed-powys.police.uk/cy/contact-us/report-an-incident/.

 

P'un a ydych yn dewis ein hysbysu am y drosedd ai peidio, gall Goleudy, y Gwasanaeth Dioddefwyr a Thystion, roi cefnogaeth a chymorth pellach i chi. Ffoniwch 0300 1232996 neu e-bostiwch goleudy@dyfed-powys.pnn.police.uk

 

Caiff y rhai a gafodd eu cam-drin yn rhywiol pan oeddent yn blant eu hannog hefyd i ystyried rhannu eu profiad gyda The Truth Project, sy'n rhan o'r Ymchwiliad Annibynnol i Achosion o Gam-drin Plant yn Rhywiol (IICSA). Fe'i sefydlwyd yn 2015 i ymchwilio i sefydliadau a chyrff sydd wedi methu ag amddiffyn plant rhag cam-drin rhywiol. Drwy rannu eu profiadau, mae dioddefwyr a goroeswyr yn gwneud cyfraniad pwysig at waith yr Ymchwiliad a bydd eu profiadau yn bwydo i'r canfyddiadau a'r argymhellion ac yn dylanwadu arnynt. Ewch i www.truthproject.org.uk i gael rhagor o wybodaeth.