19 Tach 2014

Nod yr wythnos oedd codi ymwybyddiaeth y cyhoedd o sut beth yw caethwasiaeth fodern a sut i riportio unrhyw amheuon i asiantaethau sy’n medru helpu.
               
Dywedodd y Ditectif Brif Arolygydd Steve Cockwell,

“Gall Caethwasiaeth Fodern ddigwydd unrhyw le ym Mhrydain, a bu nifer o straeon yn y newyddion yn ddiweddar am gaethwasiaeth yn digwydd yng Nghymru. Mewn gwirionedd, gall ddigwydd unrhyw le, a does dim dioddefydd caethwasiaeth nodweddiadol. Gall dioddefwyr ddioddef mwy nag un math o gam-drin, gan gynnwys masnachu mewn plant, llafur gorfodol, ecsbloetio rhywiol a chaethwasanaeth domestig.

Ym mis Hydref, roedd ein swyddogion allan mewn cymunedau’n siarad â phreswylwyr, perchnogion busnes, rheolwyr ffatri a phobl sy’n gweithio yn ein porthladdoedd am gaethwasiaeth fodern ac yn esbonio beth i edrych allan amdano a sut y gall pobl ein helpu ni i atal yr ecsbloetiaeth hon rhag digwydd.

“Er bod yr ymgyrch wedi dod i ben, byddwn ni’n parhau i fod yn wyliadwrus o ran y maes gwaith hwn a bob tro’n gofyn i’r cyhoedd am wybodaeth a chymorth.

“Nid ydym eisiau i bobl weithredu ar eu hamheuon eu hunain. Gofynnwn i bobl rannu unrhyw wybodaeth â ni er mwyn i ni roi mesurau ar waith i ddarganfod pa un ai a yw caethwasiaeth fodern yn digwydd. Nid yw’r heddlu’n gweithio ar ben ei hun. Mae ganddynt dimoedd arbenigol o bobl sy’n medru helpu i gynorthwyo dioddefwyr a’u teuluoedd.”

Medrwch adrodd am unrhyw amheuon i’r Heddlu drwy alw 101, neu drwy alw’r llinell gymorth genedlaethol ar 0800 0121 700. 

Medrwch alw heibio i www.modernslavery.co.uk am ragor o wybodaeth a gwylio’r ffilm fer hon ar youtube www.youtube.com/watch?v=Jv1H_fAoOG4&list=UU697e0rGEZK8tO-qmFN6kag