03 Mai 2019

Mae ardaloedd arunig ac ardaloedd allffordd ledled Dyfed-Powys yn hygyrch i swyddogion troseddau gwledig, diolch i fflyd o gerbydau 4x4 newydd.

Pennwyd cerbyd Ford Ranger yr un i bedwar tîm troseddau gwledig yr heddlu, a fydd yn eu galluogi i gyflawni eu gwaith arbenigol yn fwy effeithlon.

Mae’r cerbydau’n fwy addas na cheir heddlu traddodiadol ar gyfer lonydd a llwybrau fferm, ac mae ganddynt allu 4x4, sy’n golygu y gall y timoedd batrolio safleoedd bregus roeddent ond yn medru eu cyrraedd ar droed o’r blaen.

Dywedodd yr Uwch-arolygydd Robyn Mason, arweinydd Heddlu Dyfed-Powys Police dros droseddau gwledig, “Ar ddiwedd 2017, lansiom Gynllun Troseddau Gwledig Heddlu Dyfed-Powys, a oedd yn addo adnoddau penodol i ddiogelu’n cymunedau arunig a’n cymunedau allffordd.  

“Y llynedd, sefydlom y pedwar tîm troseddau gwledig – un i bob rhanbarth yn yr ardal heddlu – ar gyfer canolbwyntio ar faterion gwledig. Mae’r cerbydau hyn yn fuddsoddiad arall yn y timoedd er mwyn sicrhau bod ganddynt yr offer arbenigol sydd angen arnynt.

“Mae plismona ardal mor fawr ac amrywiol yn cyflwyno heriau unigryw, ac mae llefydd nad yw ein timoedd wedi llwyddo i’w cyrraedd mewn car tan nawr. Rydyn ni’n ffyddiog y bydd y cerbydau newydd hyn yn galluogi’n swyddogion a’n staff i ddarparu gwasanaeth plismona mwy effeithiol i ardaloedd arunig.”

Uwch-arolygydd Robyn Mason

Uwch-arolygydd Robyn Mason

Dros y flwyddyn ddiwethaf, mae’r timoedd troseddau gwledig wedi ymdrin â 92 adroddiad am ladradau beiciau cwad. Yn aml, maen nhw’n canfod y beiciau cwad wedi’u cuddio mewn man anghysbell mewn coedwig tra bod troseddwyr yn sefydlu pa un ai a ydynt wedi’u gosod â dyfeisiau tracio ai peidio. Byddant wedyn yn eu gadael, neu’n eu symud allan o’r ardal.

Bydd y cerbydau heddlu newydd yn galluogi’r heddlu i fynd oddi ar y ffordd er mwyn chwilio am feiciau cwad wedi’u dwyn. Yn ogystal, mae tracwyr wedi’u gosod yn y cerbydau, a fydd yn helpu i olrhain eu lleoliad mewn amser byw.

Dywedodd yr Uwch-arolygydd Mason, “Mae lladradau beiciau cwad yn broblem fawr, a gwyddom yn rhy dda o lawer yr effaith ariannol y gallant gael ar y gymuned ffermio. Bydd cael tracwyr yn ein cerbydau’n ein galluogi i ddod o hyd i feiciau cwad wedi’u dwyn a’u hadfeddiannu’n gynt.

“Fodd bynnag, gellir ond defnyddio’r offer yn llwyddiannus os oes gan y cwad sydd wedi’i ddwyn draciwr, felly rydyn ni’n annog pobl i sicrhau eu bod nhw’n gosod dyfeisiau tracio.”

 misoedd yr haf yn prysur agosáu, mae’r timoedd troseddau gwledig yn disgwyl cynnydd yn nifer yr adroddiadau am feicwyr allffordd anghyfreithlon. Y llynedd, bu cwynion am ddifrod troseddol sylweddol yn cael ei achosi i dir ffermwyr pan grwydrodd beicwyr oddi ar y llwybrau dynodedig.

“Gwyddom fod beicwyr allffordd yn dod mewn i’n hardal i chwilio am wefr, ond maen nhw’n medru achosi difrod sylweddol i dir preifat wrth wneud hynny,” meddai’r Uwch-arolygydd Mason.

“Gynt, nid oedd modd i ni gyrraedd y lleoliadau hyn yn ein ceir, ac erbyn i swyddogion gyrraedd, gallai’r unigolion fod wedi gadael y lleoliad. Gyda’n gallu 4x4 newydd, byddwn ni’n medru ymateb yn gynt ac yn fwy effeithiol.”

Bydd y cerbydau hefyd yn cael eu defnyddio i batrolio ardaloedd lle yr amheuir bod rêfs anghyfreithlon yn cael eu trefnu, a bydd unedau plismona’r ffyrdd  yn eu defnyddio yn ystod tywydd garw.

Prif Gwnstabl Mark Collins and Comisynydd Heddlu a Throseddu Dafydd Llywelyn

Prif Gwnstabl Mark Collins and Comisynydd Heddlu a Throseddu Dafydd Llywelyn