07 Gor 2014

Â’r haf a’r tywydd poeth wedi’n cyrraedd, mae swyddogion heddlu yng Ngheredigion yn atgoffa modurwyr i beidio â gadael eu nwyddau gwerthfawr mewn golwg yn eu cerbydau.

Nod y fenter ‘Dan Glo ac O’r Golwg’ yw helpu aelodau’r cyhoedd i fynd i’r afael â throseddu yn erbyn cerbydau trwy atgoffa perchenogion ceir i beidio â gadael unrhyw eitemau gwerthfawr mewn man amlwg yn eu ceir pan na fydd neb yno i ofalu amdano.

Yn ogystal ag anrhegion, mae eitemau dymunol megis systemau llywio â lloeren, ffonau symudol neu fag, yn cynnig y cyfle perffaith i ladron i dorri i mewn i geir.

Dywed PC Jones 752, “Er bod troseddu’n isel yma yng Ngheredigion a’r sir yn un o’r mannau mwyaf diogel i fyw, mae angen defnyddio synnwyr cyffredin o hyd.

“Peidiwch, da chi, â gadael unrhyw beth o werth yn amlwg yn eich car, hyd yn oed os mai dim ond am sbel fach rydych yn ei adael. Gall ambell gam syml helpu i atal darpar ladron a chadw’ch eiddo’n ddiogel.”

Bu lladradau o gerbydau modur yn yr ardal leol rhwng 1 a 5 Gorffennaf – mewn lleoliadau megis Llanybydder a Llandysul. Mae eitemau a ddygwyd yn cynnwys system llywio â lloeren a chlustffonau.

Ychwanega PC Jones 752: “Yn anffodus, er gwaetha rhybuddion niferus, mae yna gnewyllyn o fodurwyr sydd o hyd heb sylweddoli peryglon gadael eu pethau gwerthfawr mewn man amlwg yn y car. Ac mae yna rai sy’n dal i anghofio cloi eu ceir.

“Felly, mae ein neges yn glir. Os oes raid gadael unrhyw beth gwerthfawr yn y cerbyd, dylai gael ei gloi i ffwrdd yn y bŵt a’i gadw o’r golwg. Byddwch yn gall a chadwch eich pethau gwerthfawr o’r golwg yn eich ceir.”

Am gyngor pellach ar ddiogelwch galwch Heddlu Dyfed Powys ar 101.