25 Gor 2019

Ddoe, chwalodd Heddlu Dyfed-Powys ffatri ganabis fawr, gan atafaelu canabis â gwerth o £1 miliwn ar y stryd.
Cynhaliwyd gwarant Deddf Camddefnyddio Cyffuriau mewn eiddo preswyl sengl yng Nghleiro, Powys.
Arestiwyd dyn 45 oed o ardal Birmingham, dyn 36 oed o ardal Wolverhampton, a dyn 39 oed o ardal Birmingham ar amheuaeth o gynhyrchu canabis. Maen nhw yn nalfa’r heddlu ar hyn o bryd.
Dywedodd y Rhingyll Ciaran Ryan: “Mae hwn yn ganlyniad arwyddocaol i’r heddlu a chymuned Cleiro. Mae llawer iawn o ganabis wedi’i atal rhag cael ei werthu ar ein strydoedd. Ni fydd Heddlu Dyfed-Powys yn dioddef nac yn anwybyddu cynhyrchu a gwerthu cyffuriau anghyfreithlon. Byddwn ni’n gweithredu ar y darlun cudd-wybodaeth rydyn ni’n ei greu o ddigwyddiadau amheus ac yn gweithredu lle bynnag y bo modd.
“Mae arwyddion i gadw golwg amdanynt a allai awgrymu bod gweithgarwch cyffuriau’n digwydd, a byddwn yn annog unrhyw un sy’n amau bod hyn yn digwydd yn ei fro i gysylltu â ni.”
Mae rhai arwyddion o weithgarwch cyffuriau’n cynnwys y canlynol:
- Cynnydd yn nifer yr ymwelwyr neu geir sy’n galw heibio i dŷ neu fflat, neu breswylwyr yn newid yn aml;
- Camddefnyddio sylweddau neu declynnau yn ymwneud â chyffuriau;
- Rhywun yn cael dillad neu eitemau newydd na all eu fforddio.

Gofynnir i unrhyw un sydd â gwybodaeth roi gwybod i Heddlu Dyfed-Powys ar-lein ar: http://bit.ly/DPPReportOnline, drwy e-bost ar: contactcentre@dyfed-powys.pnn.police.uk, neu drwy alw 101. Os ydych chi’n fyddar neu’n drwm eich clyw, neu os oes gennych nam ar eich lleferydd, anfonwch neges destun at y rhif difrys: 07811 311 908. Fel arall, medrwch gyflwyno gwybodaeth yn ddienw drwy’r elusen annibynnol Crimestoppers Cymru ar 0800 555 111.