13 Mai 2016

Bydd sefydliadau ar draws Dyfed-Powys yn dathlu Diwrnod Rhyngwladol yn erbyn Homoffobia, Trawsffobia a Deuffobia ar ddydd Mawrth 17 Mai.

Mae'r dyddiad wedi cael ei neilltuo i'r Diwrnod Rhyngwladol yn erbyn Homoffobia, Trawsffobia a Deuffobia, (Dydd IDAHOT), gan nodi’r diwrnod yn 1990 pan wnaeth Sefydliad Iechyd y Byd dynnu cyfunrywioldeb oddi ar ei restr o anhwylderau meddyliol.

Mae'n ddigwyddiad blynyddol sy’n tynnu sylw'r rhai sy'n gwneud penderfyniadau, y cyfryngau, y cyhoedd, arweinwyr barn ac awdurdodau lleol at y stigma, y cam-drin a’r gwahaniaethu y mae pobl lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thrawsrywiol yn parhau i wynebu mewn cymdeithas. Mae'r faner enfys yn symbol o'u brwydrau dros gydraddoldeb, urddas a pharch o fewn cymdeithas.

Mae 17 Mai bellach yn cael ei ddathlu mewn mwy na 120 o wledydd fel diwrnod sy'n annog cannoedd o weithgareddau, digwyddiadau a gweithredoedd ategol dros y byd i gyd. Mae'r gweithgareddau hyn yn uno miliynau o bobl o blaid cynnal hawliau dynol i bawb, waeth beth yw eu cyfeiriadedd rhywiol, hunaniaeth o ran rhywedd neu fynegiant.

Ar Diwrnod IDAHOT bydd sefydliadau ledled Dyfed Powys – yn cynrychioli gwasanaethau addysg, tân ac achub, iechyd, yr awdurdod lleol a gwasanaethau'r heddlu, ynghyd ag amrywiaeth o gyrff gwirfoddol – yn dangos eu cefnogaeth a'u hymrwymiad i gydraddoldeb ac amrywiaeth mewn nifer o ffyrdd, gan gynnwys: chwifio'r faner enfys ar adeiladau allweddol, dosbarthu rhubanau oren IDAHOT i staff, codi ymwybyddiaeth ar gyfryngau cymdeithasol, defnyddio arbedwyr sgrin enfys a chyhoeddi canllawiau i staff sy’n atgyfnerthu’r neges dim goddefgarwch.

Dywedodd cynrychiolydd o Fforwm Troseddau Casineb Heddlu Dyfed-Powys: "Ar Ddiwrnod IDAHOT eleni, mae awdurdodau cyhoeddus a sefydliadau trydydd sector o fewn Dyfed-Powys – drwy Fforwm Troseddau Casineb Dyfed-Powys – wedi gwneud ymrwymiad partneriaeth ar y cyd i barhau â'n gwaith o ran codi ymwybyddiaeth, gan weithio gyda'r cyhoedd a'n staff i sicrhau bod ein cymunedau a'n gweithleoedd lleol yn amgylcheddau diogel a chroesawgar lle mae pobl yn teimlo'n rhydd i fod yr hyn ydynt."

Mae trosedd neu ddigwyddiad casineb yn digwydd i rywun oherwydd pwy ydynt.

I roi gwybod am drosedd casineb, gellir ymweld â gorsaf heddlu leol yn bersonol, neu siarad ag un o Swyddogion Cymunedol yr Heddlu neu un o Swyddogion Cymorth Cymunedol yr Heddlu. Mewn argyfwng ffoniwch 999.

I holi cwestiynau cyffredinol neu i ddweud wrth yr heddlu am drosedd neu ddigwyddiad nad yw bellach yn digwydd, ffoniwch 101.

Am fwy o fanylion ar sut i ddweud wrth yr Heddlu am drosedd casineb neu i gael cymorth, ewch i: http://www.dyfed-powys.police.uk/cy/cyngor/troseddau-casineb/