17 Mai 2018

Codi’r Faner ar Ddiwrnod Rhyngwladol yn erbyn Homoffobia, Trawsffobia a Deuffobia (IDAHOT) 2018

Mae dydd Iau'r 17eg o Fai 2018 yn Ddiwrnod Rhyngwladol yn erbyn Homoffobia, Trawsffobia a Deuffobia - IDAHOT.

Mae’r diwrnod yn garreg filltir flynyddol sy’n tynnu sylw gwneuthurwyr penderfyniadau, y cyfryngau, y cyhoedd, arweinwyr barn ac awdurdodau lleol i’r stigma, camdriniaeth a gwahaniaethu y mae pobl lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thrawsryweddol yn parhau i’w wynebu yn ein cymdeithas. Mae baner yr enfys yn symbol o’u hymdrechion i sicrhau cydraddoldeb, urddas a pharch o fewn cymdeithas.

Bydd Heddlu Dyfed-Powys yn dangos ein cefnogaeth a’n hymrwymiad i gydraddoldeb ac amrywiaeth staff lesbiaidd, hoyw, deurywiol neu drawsryweddol yn ogystal ag aelodau ein cymuned drwy godi baner yr enfys uwch amrywiol orsafoedd ar draws ardal yr Heddlu yn ystod y dydd.

Bydd swyddogion a staff yn dangos eu cefnogaeth a’u hymrwymiad i gydraddoldeb ac amrywiaeth drwy wisgo rhubanau oren ymwybyddiaeth Diwrnod Rhyngwladol yn erbyn Homoffobia, Trawsffobia a Deuffobia.

Chief Superintendent Vicki Evans

Chief Superintendent Vicki Evans

Meddai’r Prif Uwch-arolygydd Vicki Evans

“Mae’r rhuban yn symbol o neges gadarnhaol iawn ac yn arwydd clir o ymrwymiad i’r agenda cydraddoldeb ac amrywiaeth ehangach ar draws yr Heddlu a’r cymunedau y mae’n eu gwasanaethu. Ni fydd trosedd casineb yn cael ei oddef yn Nyfed Powys ac rwy’n annog pobl i beidio â dioddef yn dawel, rhowch wybod amdano i’r heddlu.”

I roi gwybod am drosedd casineb gallwch ymweld â’ch gorsaf heddlu lleol, neu siarad gyda’ch Swyddog Heddlu cymunedol neu eich Swyddog Cefnogi Cymunedol yr Heddlu. Mewn argyfwng ffoniwch 999. Os oes gennych gwestiynau cyffredinol neu os ydych am ddweud wrth yr heddlu am drosedd neu ddigwyddiad casineb nad yw’n parhau i ddigwydd ffoniwch 101.

Gall dioddefwyr hefyd roi gwybod yn uniongyrchol i’r Heddlu drwy’r system Gweld yn Glir - http://www.report-it.org.uk/report_a_hate_crime

I gael mwy o fanylion ynghylch sut i roi gwybod am drosedd neu sut i gael cefnogaeth ewch at:https://www.dyfed-powys.police.uk/cy/cyngor-a-chefnogaeth/troseddau-casineb/

DIWEDD