05 Maw 2018

Cynhaliwyd ail gynhadledd flynyddol Gŵyl Ddewi Dyfed-Powys ym Mhencadlys Heddlu Dyfed-Powys, Llangynnwr, ar 1 Mawrth 2018.

Ffocws digwyddiad eleni oedd iechyd meddwl, ac fe’i cynhaliwyd gan Dafydd Llywelyn, Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys, a’r Prif Gwnstabl Mark Collins, sef arweinydd Cyngor Cenedlaethol Prif Swyddogion yr Heddlu ar gyfer Iechyd Meddwl a Phlismona. Ymgymerodd y Prif Gwnstabl Collins â’i rôl fel yr arweinydd cenedlaethol dros iechyd meddwl ym mis Ionawr 2017. Mae Mr Collins wedi ymrwymo i ddysgu o brofiadau’r rhai sy’n byw gyda salwch meddwl o fewn y gwasanaeth heddlu a thu allan i’r gwasanaeth.

Rhoddodd siaradwyr gwadd o feysydd gwahanol gyflwyniadau, gan ateb cwestiynau o’r llawr. Roedd y siaradwyr gwadd yn cynnwys:

Yr Arolygydd Michael Brown OBE, sy’n gweithio gyda’r Coleg Plismona a Chyngor Cenedlaethol Prif Swyddogion yr Heddlu, ac awdur y blog MentalHealthCop;

John Williams, Athro yn y Gyfraith ym Mhrifysgol Aberystwyth, sydd wedi cyflwyno papurau mewn sawl cynhadledd, gan gynnwys Academi Ryngwladol y Gyfraith ac Iechyd Meddwl;

Mr Tony Herbert, a gollodd ei fab, James, yn 2010. Bu farw ei fab yn nalfa’r heddlu yng Ngwlad yr Haf. Roedd cyfiawnder cymdeithasol a’r ffordd rydyn ni’n trin pobl â phroblemau iechyd meddwl yn bwysig i Mr Herbert hyd yn oed cyn marwolaeth drasig James.

Dafydd Llywelyn, Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys, yn agor y cynhadledd

Dafydd Llywelyn, Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys, yn agor y cynhadledd

Dywedodd y Prif Gwnstabl Mark Collins:

“Mae’r galw’n cynyddu mewn perthynas ag iechyd meddwl ar draws ein system frys a chymdeithas gyfan, nid yn unig yn y maes plismona. Nid yw llawer o blismona ac iechyd meddwl yn ymwneud â digwyddiadau argyfyngus mawr neu ddigwyddiadau niweidiol difrifol; mae’n ymwneud â’r her ddyddiol o ymateb yn dawel i bobl sy’n agored i niwed, yn aml mewn cydweithrediad ag eraill. Bu cynhadledd heddiw’n gyfle gwych i rannu straeon a dysgu, ac annog y rhai a oedd yn bresennol i feddwl yn greadigol am sut allwn ni wella o ran ymyrraeth gynnar yn ein rolau unigol.” 

Dywedodd Dafydd Llywelyn, Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu:

“Rwy’n fodlon iawn â llwyddiant yr ail gynhadledd Gŵyl Ddewi flynyddol. Roedd cael ffocws ar Iechyd Meddwl wedi rhoi cyfle i sefydliadau lleol, asiantaethau partner a Heddlu Dyfed-Powys ei hun i drafod a dadlau ynghylch pwnc pwysig iawn.”

Dywedodd y Prif Arolygydd Rhiannon Ivens:

“Rydw i eisiau diolch i staff yr heddlu a staff Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu sydd wedi gweithio’n galed iawn i helpu i drefnu’r gynhadledd er mwyn cefnogi’r heddlu a’n partneriaid i ddarparu’r gwasanaeth gorau posibl i’r rhai sy’n dioddef salwch meddwl. Mae gwelliannau diweddar a gwell ymwybyddiaeth, dealltwriaeth a thosturi tuag at ddefnyddwyr gwasanaeth wedi arwain at sawl achos o ymyrraeth gadarnhaol, ac mae ein hymrwymiad tuag at gynnydd pellach wedi’i gryfhau gan Strategaeth a Chynllun Cyflenwi Iechyd Meddwl yr Heddlu wrth symud ymlaen.”