14 Medi 2020

Cyn hir, bydd gan grwpiau cymunedol yn ardal Aberystwyth gyfle i wneud cais am arian o gronfa o £10,000 a roddwyd gan Dafydd Llywelyn, Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu.

Mae’r comisiynydd wedi galw ar grwpiau i fanteisio ar gyllid ar gyfer prosiectau sy’n anelu i wella diogelwch yn yr ardal.

Mae Mr Llywelyn wedi addo rhoi £140,000 i Dimoedd Plismona Bro wario o fewn y cymunedau y maent yn eu gwasanaethu. Bydd pob tîm yn derbyn £10,000, gyda’r cymunedau eu hunain yn pleidleisio dros y ffordd mae’r arian yn cael ei bennu.

 

Aberystwyth sydd nesaf ar y rhestr ddigwyddiadau – ac mae’r Tîm Plismona Bro’n galw ar sefydliadau partner a phobl sy’n byw neu’n gweithio yn y dref i ddod at ei gilydd a ffurfio grŵp cynllunio cymunedol ar gyfer gwneud penderfyniadau allweddol.

Dywedodd Mr Llywelyn: “Yr wyf wedi addo ariannu’r ymagwedd newydd ac arloesol hon tuag at ariannu cymunedol, ac rwy’n credu ei fod yn hollbwysig bod preswylwyr lleol yn cael dweud eu dweud am y ffordd y mae arian yn cael ei wario yn eu hardal leol.

“Nhw sydd yn y sefyllfa orau i weithio gyda’r heddlu, ac yn wir, asiantaethau partner eraill, i nodi ymhle mae angen yr arian a beth fyddai o’r budd mwyaf i’r cymunedau lleol.

“Dylai cymunedau fod yn dylanwadu ar y penderfyniadau.

“Yr wyf yn annog y grwpiau cymunedol amrywiol yn ardal Aberystwyth i ystyried yr arian rwyf wedi rhoi, a chysylltu â Thîm Plismona Bro Aberystwyth i drafod syniadau, fel bod y gymuned gyfan yn medru cydweithio i wella diogelwch cymunedol.”

Bydd y grŵp cynllunio’n bresennol mewn sawl cyfarfod – ar-lein neu wyneb yn wyneb gan gadw pellter cymdeithasol – dros y misoedd nesaf er mwyn cytuno ar gynllunio a phenderfyniadau allweddol. Bydd manylion yn cael ei ryddhau ynglŷn â sut y gall grwpiau wneud cais am yr arian, a bydd digwyddiad yn cael ei gynnal er mwyn rhoi cyfle i bobl bleidleisio dros y prosiectau a ddylai elwa o’r arian.

Dywedodd yr Uwch-arolygydd Ifan Charles, arweinydd yr heddlu ar ariannu cyfranogol: “Mae ariannu cyfranogol yn ffordd o roi llais cryfach i gymunedau yn y ffordd mae eu cymuned yn esblygu. 

“Mae datrys problemau er mwyn canfod datrysiadau tymor hir ar gyfer y problemau sy’n achosi’r niwed mwyaf i gymunedau wrth wraidd ein model plismona bro newydd.

“Drwy ymgysylltu cymunedol gwybodus a datrys problemau, dylai’r strwythur bro newydd leihau’r niwed tymor hir ar gyfer ein cymunedau, a gyda hynny, y galw ar ein swyddogion ymateb, ond bydd hyn ond yn gweithio os yw’n cymunedau a’n partneriaid yn cymryd rhan.

“Mae ariannu cyfranogol wedi gweithio’n dda iawn mewn ardaloedd eraill, ac rwy’n edrych ymlaen yn fawr at arwain cyflwyno’r fenter fan hyn.”

Os ydych chi’n byw, gweithio neu’n chwarae yn ardal Aberystwyth ac eisiau cymryd rhan, cofrestrwch eich diddordeb drwy anfon e-bost at AberystwythPB@dyfed-powys.pnn.police.uk

Dilynwch y Tîm Plismona Bro ar Twitter ar @DPPAberystwyth am ddiweddariadau pellach.