11 Rhag 2019

Mae’r Comisiynydd Heddlu a Throseddu, Dafydd Llywelyn wedi ysgogi gweithio mewn partneriaeth yn Llanelli mewn ymateb i bryderon lleol ynghylch camddefnyddio sylweddau.

Mae Heddlu Dyfed Powys yn falch o fod yn cydweithio gyda Gwasanaethau Cyffuriau ac Alcohol Dyfed (DDAS), Cyngor Sir Caerfyrddin ac ymgyrch ‘Fearless’ CrimeStoppers er mwyn ymgysylltu gydag aelodau o’n cymuned ar fan allgymorth newydd, er mwyn cefnogi a chyfeirio’r rhai hynny sydd mewn angen yn ystod cyfnod y dathlu.

Bydd pob asiantaeth yn teithio gyda’i gilydd i Ffordd yr Orsaf yn Llanelli mewn fan allgymorth newydd ar ddydd Iau, Rhagfyr 12 a dydd Llun, Rhagfyr 16. Bydd y fan yn parcio gyferbyn â siop Premier rhwng 5yh a 9yh ar y ddau ddiwrnod.

Wedi eu hariannu gan Gomisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed Powys, bydd DDAS yn cynnig:

 • Profion feirysau a gludir yn y gwaed ar gyfer HIV, Hepatitis B a Hepatitis C
 • Atgyfeirio i DDAS ar gyfer triniaeth
 • Dosbarthu citiau Naloxone
 • Cyngor ynghylch lleihau niwed
 • Addysg ynghylch cyffuriau ac alcohol drwy’r bocs cyffuriau, gogls cwrw, cardiau crafu a gwynto
 • Gwybodaeth ynghylch defnydd diogelach o alcohol dros y Nadolig

 

Bydd swyddogion o adran Cartrei a Chymunedau Diogelach y cyngor yn bresennol i roi gwybodaeth a chyngor ynghylch amrywiaeth o faterion yn cynnwys y cynlluniau adfywio ar gyfer ward Tyisha a sut y gall preswylwyr ddweud eu dweud. Byddant hefyd ar gael i roi cyngor ynghylch nifer o opsiynau tai; a gall bobl drafod yn gyfrinachol unrhyw faterion tai sydd ganddynt, er enghraifft mewn perthynas ag ymddygiad gwrthgymdeithasol neu niwsans sŵn.

Bydd tîm Cymunedau am Waith y cyngor yn cynnig:

 • Cefnogaeth i ddatblygu eich sgiliau ac ennill profiad
 • Cefnogaeth i’ch helpu i gael yr hyfforddiant a’r cymwysterau sydd eu hangen arnoch
 • Cefnogaeth i’ch helpu i ddarganfod y swydd iawn
 • Cefnogaeth TG Sylfaenol
 • Cefnogaeth gyda’ch CV a cheisiadau am swyddi
 • Cyfleoedd gwirfoddoli a lleoliadau gwaith
 • Cefnogaeth iechyd a lles

Bydd gweithwyr ymgyrch ‘Fearless’ CrimeStoppers, sef elusen benodol ar gyfer pobl ifanc sy’n cefnogi pobl ifanc i roi gwybodaeth ynghylch trosedd mewn modd sydd 100% yn ddienw, hefyd ar y fan ac yn awyddus i ymgysylltu gydag unrhyw bobl ifanc yn yr ardal. Byddant yn addysgu pobl ifanc ynghylch Llinellau Sirol a’r effaith y gall drosedd ei gael ar eu bywydau.

Meddai’r Comisiynydd Heddlu a Throseddu, Dafydd Llywelyn: “Rwy’n gobeithio y gall y dull arloesol hwn o gynnig allgymorth deinamig o ran camddefnyddio sylweddau ddod yn norm yn Llanelli er mwyn lleihau’r niwed i unigolion a’r gymuned. Rydw i bob amser yn gwrando ar y cymunedau rydw i’n eu cynrychioli ac yn ymateb.”

Bydd swyddogion Heddlu Dyfed-Powys hefyd wrth law ar adegau gwahanol i gynnig cyngor atal trosedd ac i wrando ar unrhyw faterion sy’n effeithio arnoch chi yn eich cymuned a chynnig cymorth a chefnogaeth.

Meddai’r Prif Arolygydd Chris Neve o Heddlu Dyfed-Powys: “Rwy’n ddiolchgar i’r Comisiynydd Heddlu a Throseddu a’n partneriaid am eu cefnogaeth yn y fenter newydd hon a fydd, rwy’n gobeithio, yn cael ei gweld fel cyfle gwerthfawr i gymunedau Llanelli ymgysylltu gyda’r gwasanaethau sy’n rhan cymryd rhan. Rwyf yn annog unrhyw un sydd angen cefnogaeth a chyngor gan unrhyw un o’r asiantaethau, neu a fyddai’n dymuno cael sgwrs fach gydag unrhyw un ohonynt, i ddod draw i ymweld â’r fan ar unrhyw un o’r dyddiadau. Mae hwn wir yn gyfle pwysig - ac rydyn ni i gyd fel grŵp ar y cyd eisiau helpu cymaint o bobl mewn angen â phosibl.”

Meddai Pennaeth Cartrefi a Chymunedau Diogelach y cyngor Jonathan Morgan: “Mae hwn yn gyfle rhagorol i’r gymuned siarad gyda’n swyddogion yn uniongyrchol ynghylch unrhyw faterion sydd ganddynt neu unrhyw gyngor sydd ei angen arnynt ynghylch materion tai. Mae gyda ni gynlluniau cyffrous i drawsffurfio ward Tyisha ac mae’r gymuned yn rhan fawr o hynny. Rydyn ni eisiau gwneud Tyisha’n lle gwell i fyw a gweithio ynddo i bawb.”