08 Awst 2018

Dychwelodd y tywydd da i Ddinbych-y-pysgod a Saundersfoot yn ystod trydydd penwythnos Ymgyrch Lion.

 O dan Ymgyrch Lion, sy’n cael ei chynnal bob dydd Sadwrn a dydd Sul yn Ninbych-y-pysgod, ac yn ystod gŵyl y banc, o ddydd Sadwrn 21 Gorffennaf 2018 tan ddydd Sadwrn 1 Medi 2018, mae mwy o adnoddau heddlu’n cael eu pennu ar gyfer yr ardal er mwyn helpu i ymdopi â’r cynnydd o ran trosedd, anhrefn ac ymddygiad gwrthgymdeithasol a brofir gan y dref dros yr haf.

 Yn ystod penwythnos 4 a 5 Awst, cynhaliwyd patrolau yn yr ardal ar gyfer tawelwch meddwl, gan gynnwys ymweliadau ag eiddo trwyddedig a busnesau lleol. Hefyd, roedd swyddogion yn yr orsaf heddlu er mwyn cwrdd ag aelodau o’r cyhoedd a oedd yn cyrraedd ar drên a’u cyfarch.

 O dan Ymgyrch Lion, gall Cwnstabliaid Heddlu a Swyddogion Cefnogi Cymunedol yr Heddlu (SCCH) orchymyn rhywun i adael ardal a nodwyd os yw ei ymddygiad yn annerbyniol. Gall methu â chydymffurfio yn dilyn cyfarwyddyd i adael arwain at arést o dan Adran 35 o Ddeddf Troseddu a Phlismona 2014.

 Ar ddydd Sadwrn 4 Awst, cyhoeddwyd hysbysiad Adran 35 i ddyn 39 oed o Ddinbych-y-pysgod a dyn 44 oed o Bontypridd oherwydd eu hymddygiad rhwystrol yn dilyn anhrefn ar Stryd y Broga Isaf.

 Dywedodd y Rhingyll Gavin Howells o Ddinbych-y-pysgod: “Ar y cyfan, mae’r ymwelwyr wedi mwynhau eu hunain y penwythnos hwn, yn arbennig y teuluoedd a oedd yn bresennol mewn digwyddiad arbennig yn Ninbych-y-pysgod. Yn anffodus, roedd ymddygiad rhai allan o reolaeth ac fe wnaethom arestio sawl un. Rydyn ni’n croesawu ymwelwyr i’r ardal, fodd bynnag, byddwn ni’n cymryd camau gweithredu cadarnhaol yn erbyn y rhai sy’n ymddwyn yn wrthgymdeithasol, yn creu anhrefn cyhoeddus neu’n cyflawni troseddau.”

Am ragor o wybodaeth ynghylch Ymgyrch Lion, galwch heibio i: https://www.dyfed-powys.police.uk/cy/newyddion/datganiadau-ir-wasg/lansio-ymgyrch-er-mwyn-sicrhau-bod-dinbych-y-pysgod-yn-parhau-i-fod-yn-le-diogel-a-phleserus-i-bawb-ei-mwynhau-dros-yr-haf/.

DIWEDD

08.08.18