07 Ebr 2015

Allech chi roi 16 awr y mis i helpu i ddiogelu eich cymuned?

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn chwilio am bobl sydd â rhywbeth arbennig ac sy’n fodlon gwirfoddoli eu hamser y ymuno â’r heddlu fel cwnstabliaid gwirfoddol yng Ngogledd Powys a Cheredigion. 

Dywedodd David Jones “Gwyddwn mai’r ffordd orau o gefnogi cymuned a helpu i ddatrys y materion sy’n bwysig yw cymryd rhan, deall y bobl yn yr ardal, a dod yn un o’r preswylwyr bron,” meddai’r Prif Gwnstabl Simon Prince. “Rydyn ni eisiau cymryd hyn gam ymhellach, ac rydyn ni eisiau i breswylwyr lleol ein helpu drwy wirfoddoli fel Cwnstabl Gwirfoddol.

“Yn draddodiadol, ystyriwyd bod yn Gwnstabl Gwirfoddol fel llwybr ar gyfer dod yn swyddog llawn amser neu’n swyddog cefnogi cymunedol yr heddlu. Rwyf dal eisiau i hynny ddigwydd, ond rwyf wir eisiau i bobl o’n trefi a’n pentrefi gwledig i gamu ymlaen a chynnig ein helpu i blismona eu cymunedau.”

Dyfyniad gan Gwnstabl Gwirfoddol lleol “Rwy’n byw yn/ym/yng X ac roeddwn eisiau cymryd rhan a helpu’r heddlu’n cadw ni gyd yn ddiogel ac ymdrin a datrys materion sy’n codi. Mae bod yn Gwnstabl Gwirfoddol yn fy helpu i wneud hynny. Rwyf wedi fy hyfforddi’n llawn ac yn ymwybodol o’r materion allweddol sy’n bwysig i’m hardal. Yna, rwy’n gwneud beth bynnag fedraf i gefnogi’r tîm heddlu lleol llawn amser.”

Gwnaed newidiadau i’r rhaglen hyfforddi i’w gwneud hi’n fwy hyblyg a gwneud hyfforddiant yn fwy hygyrch i bobl sydd eisiau ymuno fel cwnstabl gwirfoddol. Bydd yr hyfforddiant yn cynnwys cyfres o ddiwrnodau dysgu ffurfiol mewn gorsafoedd heddlu, yn ogystal â hyfforddiant ar-lein.

Rydyn ni hefyd wedi gwneud newidiadau i’r ffordd rydyn ni’n recriwtio gwirfoddolwyr. Bellach, mae’n canolbwyntio ar gymunedau penodol lle y mae angen mwy o Gwnstabliaid Gwirfoddol, a pham fydd pobl yn ymuno â ni, byddan nhw’n gwybod ymhle fyddant yn cael eu lleoli. 

Ychwanegodd y Prif Gwnstabl Simon Prince, “Mae’r Heddlu Gwirfoddol yn darparu adnodd gwerthfawr i blismona yn Nyfed-Powys. Maen nhw’n rhan o’n teulu heddlu ac yn cymryd rhan mewn ymgyrchoedd a phatrolau dyddiol. Mae Cwnstabliaid Gwirfoddol yn cymryd rhan mewn gwaith plismona rheng flaen gan dreulio’r rhan fwyaf o’u hamser ar batrôl mewn cymunedau, yn casglu gwybodaeth mewn mannau problemus o ran trosedd, neu’n cymryd rhan mewn mentrau atal trosedd. Gallai hyn olygu unrhyw beth o gadw canol trefi’n ddiogel gyda’r nos i gynnal ymholiadau o dŷ i dŷ neu helpu i atal aelodau o’r gymuned sy’n agored i niwed rhag dioddef trosedd.”

Dywedodd Christopher Evans, Arolygydd Gwirfoddol yn Nyfed-Powys, “Ar hyn o bryd, mae gan Heddlu Dyfed-Powys 100 o swyddogion gwirfoddol gweithredol, gan gynnwys Cwnstabliaid, Rhingylliaid ac Arolygwyr ar draws yr heddlu. 

“Rydyn ni eisiau cyrraedd 200 o Gwnstabliaid Gwirfoddol gweithredol yn Nyfed-Powys dros y ddwy flynedd nesaf, i gefnogi swyddogion a staff yn ein cymunedau. Yn arbennig, rydyn ni eisiau cynyddu nifer y gwirfoddolwyr yn ein cymunedau gwledig yng Ngogledd Powys a Cheredigion.

Am ragor o wybodaeth ynglŷn â dod yn Gwnstabl Gwirfoddol gyda Heddlu Dyfed-Powys, galwch heibio i
www.dyfed-powys.police.uk/cy/join-the-police/special-constables