12 Meh 2014

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn croesawu 24 Cwnstabl Gwirfoddol newydd i’r Heddlu fel y grŵp diweddaraf o wirfoddolwyr i gwblhau eu hyfforddiant a thyngu eu llw i’r Heddlu.

Mae’r Heddlu’n newid y ffordd y mae’n recriwtio a hyfforddi gwirfoddolwyr dros y ddwy flynedd nesaf ac wedi ymrwymo i recriwtio cyfanswm o 200 Cwnstabl Gwirfoddol gweithredol yn Nyfed-Powys.

I’w gwneud hi’n haws ymuno, mae’r Heddlu’n datblygu rhaglen hyfforddi fwy hyblyg er mwyn gwneud hyfforddiant yn fwy hygyrch ar gyfer y rhai sydd eisiau ymuno fel Cwnstabl Gwirfoddol. Bydd yr hyfforddiant yn cynnwys cyfres o ddiwrnodau hyfforddi ffurfiol mewn gorsafoedd heddlu, yn ogystal â hyfforddiant ar-lein. Bydd y recriwtio hefyd yn newid a bydd ffocws mwy pendant, gan ganolbwyntio ar gymunedau lle y mae angen mwy o Gwnstabliaid Gwirfoddol arnom. Hefyd, bydd pobl yn gwybod ble fyddan nhw’n cael eu lleoli'r eiliad maent yn ymuno. 

Dywedodd y Prif Gwnstabl Simon Prince, “Rwyf eisiau recriwtio mwy o wirfoddolwyr i ymuno â’r Heddlu fel Cwnstabliaid Gwirfoddol. Yn draddodiadol, roedd ymuno fel Cwnstabl Gwirfoddol yn gam tuag at ddod yn swyddog cyflogedig. Rwyf eisiau newid y feddylfryd honno a recriwtio pobl sydd eisiau bod yn wirfoddolwr a rhannu eu sgiliau a’u profiad â ni. Mae’r Heddlu Gwirfoddol yn darparu adnodd werthfawr i blismona yn Nyfed-Powys. Maent yn rhan o’n teulu heddlu ac yn cymryd rhan mewn ymgyrchoedd a phatrolau dydd i ddydd.

Mae Cwnstabliaid Gwirfoddol yn cymryd rhan mewn gwaith plismona rheng flaen ac yn treulio’r rhan fwyaf o’u hamser ar batrôl mewn cymunedau, yn casglu gwybodaeth mewn mannau problemus o ran trosedd, neu’n cymryd rhan mewn mentrau atal trosedd. Gallai hyn olygu unrhyw beth o gadw canol trefi’n ddiogel gyda’r nos i gynnal ymholiadau o dŷ i dŷ neu helpu i atal aelodau o’r gymuned sy’n agored i niwed rhag dioddef trosedd.

Dywedodd Prif Swyddog yr Heddlu Gwirfoddol yn Nyfed-Powys, Gary Hicks, “Mae gan Heddlu Dyfed-Powys 74 swyddog gwirfoddol gweithredol ar hyn o bryd, sy’n cynnwys Cwnstabliaid, Rhingylliaid ac Arolygwyr.

“Rydym eisiau cyrraedd cyfanswm o 200 Cwnstabl Gwirfoddol gweithredol yn Nyfed-Powys dros y ddwy flynedd nesaf, i gefnogi swyddogion a staff yn ein cymunedau.”

Dywedodd Christopher Salmon, Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys, “Rwy’n croesawu’r dathliad hwn o Gwnstabliaid Gwirfoddol ar draws Dyfed-Powys. Mae swyddogion gwirfoddol yr heddlu’n cynnig mwy o amlygrwydd ar gyfer plismona, ac yn gysylltiadau hanfodol rhwng swyddogion heddlu a’r gymuned, a gallant gael ymdeimlad o foddhad mawr. Rwy’n annog pawb sydd â diddordeb i ddarganfod mwy am y rôl fuddiol hon.”

Am ragor wybodaeth ynglŷn â dod yn Gwnstabl Gwirfoddol gyda Heddlu Dyfed-Powys, galwch heibio www.dyfed-powys.police.uk/cy/join-the-police/special-constables