03 Ebr 2014

Y penwythnos hwn (5 a 6 Ebrill) mae Heddlu Dyfed-Powys yn dathlu gwaith Cwnstabliaid Gwirfoddol yn ein cymunedau fel rhan o benwythnos cenedlaethol Cwnstabliaid Gwirfoddol. 

Bydd swyddogion heddlu gwirfoddol ar batrôl ledled Dyfed-Powys yn darparu plismona amlwg ac yn sicrhau fod pobl yn ddiogel wrth fwynhau eu hunain.

Mae Cwnstabliaid Gwirfoddol yn cymryd rhan mewn gwaith plismona rheng flaen ac yn treulio’r rhan fwyaf o’u hamser ar batrôl mewn cymunedau, yn casglu gwybodaeth mewn mannau problemus o ran trosedd, neu’n cymryd rhan mewn mentrau atal trosedd. Gallai hyn olygu unrhyw beth o gadw canol trefi’n ddiogel gyda’r nos i gynnal ymholiadau o dŷ i dŷ neu helpu i atal aelodau o’r gymuned sy’n agored i niwed rhag dioddef trosedd. 

Dywedodd Prif Swyddog yr Heddlu Gwirfoddol yn Nyfed-Powys, Gary Hicks, “Mae gan Heddlu Dyfed-Powys 74 swyddog gwirfoddol gweithredol ar hyn o bryd, sy’n cynnwys Cwnstabliaid, Rhingylliaid ac Arolygwyr.

“Rydym eisiau cyrraedd cyfanswm o 200 Cwnstabl Gwirfoddol gweithredol yn Nyfed-Powys dros y ddwy flynedd nesaf, i gefnogi swyddogion a staff yn ein cymunedau.”

Dywedodd Christopher Salmon, Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys, “Rwy’n croesawu’r dathliad hwn o Gwnstabliaid Gwirfoddol ar draws Dyfed-Powys. Mae swyddogion gwirfoddol yr heddlu’n cynnig mwy o amlygrwydd ar gyfer plismona, ac yn gysylltiadau hanfodol rhwng swyddogion heddlu a’r gymuned, a gallant gael ymdeimlad o foddhad mawr. Rwy’n annog pawb sydd â diddordeb i ddarganfod mwy am y rôl fuddiol hon.”

Dywedodd Charlie Osborne, Cwnstabl Gwirfoddol, “Rwy’n mwynhau bod yn Gwnstabl Gwirfoddol yn fawr. Rwy’n rhoi llawer, ac yn cael llawer yn ôl. Cyflwynom strwythur rheng ar gyfer yr Heddlu Gwirfoddol ychydig flynyddoedd yn ôl sy’n golygu ein bod ni’n medru trefnu gwirfoddolwyr i fod ar sifft a chymryd rhan mewn ymgyrchoedd plismona penodol. Y penwythnos hwn, bydd gennym Gwnstabliaid, Rhingylliaid ac Arolygwyr allan yn y cymunedau’n gweithio ochr yn ochr â swyddogion heddlu llawn amser.” 

“Mae’r Heddlu Gwirfoddol yn rhan werthfawr o’n teulu heddlu,” meddai’r Prif Arolygydd Nicky Carter. “Maent yn rhannu eu sgiliau a’u gwybodaeth â ni, sy’n ein galluogi i gynnig gwell gwasanaeth i’n cymunedau. Maent yn darparu adnodd gwerthfawr i’r ardaloedd maent yn cefnogi na fyddai gennym fel arall. Maent yn defnyddio’u profiad o’u swyddi a’u bywydau i roi persbectif a ffordd wahanol o edrych ar rai o’n heriau plismona.”

Am ragor  wybodaeth ynglŷn â dod yn Gwnstabl Gwirfoddol gyda Heddlu Dyfed-Powys, galwch heibio i www.dyfed-powys.police.uk.