30 Medi 2015

Bydd swyddogion Heddlu Dyfed-Powys mewn cymuned yn eich ardal chi cyn eu gorsaf heddlu symudol newydd cyn bo hir.

Fel rhan o’u hymrwymiad i fynd allan i’r gymuned a bod yn fwy hygyrch, mae timoedd plismona lleol ym mhob sir wedi derbyn gorsaf heddlu symudol newydd sbon. Mae’n llachar, yn weladwy, ac mae’n cynnwys technoleg lloeren sy’n golygu bod y tîm yn medru gweithio o’r orsaf ble bynnag y maent. Mae’r amserlen wrthi’n cael ei chwblhau ac mae timoedd lleol yn gofyn am eich cymorth chi i ddod o hyd i enw addas ar gyfer pob cerbyd. 

Dywedodd arweinydd y prosiect, yr Uwch-arolygydd Chris Curtis, "Rydyn ni’n hynod gyffroes am y pedwar cerbyd newydd ac yn gwybod y byddant yn gwneud gwahaniaeth mawr i’n swyddogion sydd eisiau mynd allan i’n cymunedau gwledig. Rydyn ni eisiau i bobl sy’n byw yn ein cymunedau wybod eu bod gyda ni a phryd y byddant yn eu hardaloedd nhw. Trwy ofyn i bobl feddwl am enw, yn debyg i’r hyn sydd ar loriau gwyrdd Eddie Stobart, rydyn ni’n gobeithio y byddant yn cael eu hannog i gymryd rhan a mynd i weld yr orsaf newydd.”

"Rydyn ni eisiau sicrhau bod pobl yn medru cysylltu ag aelod o’u tîm plismona lleol ble bynnag maen nhw’n byw yn Nyfed-Powys. Gwn nad yw hyn yn hawdd bob tro, yn arbennig os ydych chi’n byw yn un o’n pentrefi mwy gwledig. Mae gan bob sir orsaf heddlu symudol. Bydd gan bob gorsaf amserlen ac yn ymweld â llefydd lle y mae pobl yn dod at ei gilydd e.e. y mart lleol, diwrnod marchnad neu ddigwyddiadau a chyfarfodydd. Bydd y gorsafoedd yn cael eu parcio, bydd eu drysau ar agor a bydd y tîm wrth law i siarad â phobl am faterion sy’n eu poeni, rhoi cyngor atal trosedd iddynt, neu er mwyn derbyn adroddiadau am droseddau neu ddigwyddiadau yn gyfrinachol. Mae’r gorsafoedd yn gysylltiedig â systemau TG yr heddlu fel bod timoedd heddlu’n medru cynnal eu dyletswyddau fel y byddent y tu ôl i ddesg mewn gorsaf heddlu.

Ychwanegodd yr Uwch-arolygydd Curtis, "Gofynnodd y timoedd lleol i ddisgyblion un o’r ysgolion yn eu hardal i feddwl am syniadau o ran enwau ar gyfer y cerbydau. Byddwn ni’n cyhoeddi’r enwau ar wefan yr heddlu a chyfrifon twitter yr heddlu a thimoedd lleol ac yn gofyn i bobl bleidleisio dros eu ffefryn. Bydd yr enwau buddugol yn cael eu paentio ar ochr pob cerbyd." http://www.dyfed-powys.police.uk/cy/eich-ardal/enwau-gorsafoedd-heddlu/

Bydd y cerbydau newydd ym mhob sir o fewn rhyw wythnos. Medrwch weld yr amserlen ar gyfer eu hymweliadau ar www.dyfed-powys.police.uk. Cewch gyfle i bleidleisio dros eich hoff enw o 30 Medi – 12 Hydref.